FAQ - Posiadam zezwolenie na pracę, na którego podstawie mogę podpisać umowę o pracę. Pracuję, ale pracodawca nie podpisał ze mną umowy i przestał mi płacić. Jak powinnam postąpić w takiej sytuacji?

Jeżeli wykonuje Pani pracę zgodnie z posiadanym zezwoleniem na pracę, ale pracodawca nie zawarł z Panią umowy w formie pisemnej, nie powinna Pani obawiać się negatywnych konsekwencji z tego tytułu, gdyż w świetle prawa to na pracodawcy ciąży obowiązek potwierdzenia na piśmie rodzaju zawartej umowy i jej warunków. Niedopełnienie przez pracodawcę tego obowiązku stanowi wykroczenie obłożone karą grzywny w wysokości nie niższej niż 3000 zł.

Obowiązkiem pracodawcy jest również terminowa wypłata wynagrodzenia. Jeżeli pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia w ustalonym terminie, to popełnia wykroczenie, które jest obłożone karą grzywny w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł.

Pracownik, któremu pracodawca zalega z wypłatą wynagrodzenia, może zwrócić się ze skargą do Państwowej Inspekcji Pracy, która na podstawie uzyskanych informacji powinna rozpocząć kontrolę u pracodawcy. Jeżeli w jej trakcie okaże się, że pracodawca rzeczywiście zalega z wypłatą wynagrodzenia, Państwowa Inspekcja Pracy może wydać decyzję, w której nakaże pracodawcy wypłatę wynagrodzenia. Co istotne, decyzja taka jest natychmiast wykonalna, co oznacza, że pracodawca ma obowiązek wypłacić kwotę określoną w nakazie od razu, bez względu na to, czy będzie się od tej decyzji odwoływał.

Wypłaty zaległego wynagrodzenia można również dochodzić na drodze sądowej. Jeżeli obawiamy się, że sami możemy sobie nie poradzić ze sprawą, a nie stać nas na opłacenie adwokata lub radcy prawnego, możemy zwrócić się do sądu o ustanowienie dla nas pełnomocnika z urzędu, który poprowadzi naszą sprawę. Warto również wiedzieć, że pracownik dochodzący roszczeń jest zwolniony z obowiązku wniesienia opłaty sądowej, chyba że będzie dochodził przed sądem kwoty wyższej niż 50 000 zł – wówczas jest zobowiązany do uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 5% tej kwoty.

Wydaje się, że dla pracownika dużo korzystniejsze jest uzyskanie nakazu wydanego przez Inspekcję Pracy niż złożenie pozwu i przejście często długotrwałej procedury sądowej.

Informacje dotyczące kompetencji i zadań Państwowej Inspekcji Pracy dostępne są na stronie: https://www.pip.gov.pl

 

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.