FAQ - Gdzie mogę skorzystać z bezpłatnych konsultacji zawodowych?

Bezpłatne poradnictwo zawodowe można uzyskać w urzędach pracy. Poradnictwo to polega na udzielaniu osobom bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz na pomocy w planowaniu i rozwoju kariery zawodowej. Poradnictwo zawodowe ma przygotowywać do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy. Obejmuje ono m.in. udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, zmianę kwalifikacji zawodowych, badanie kompetencji, zainteresowań zawodowych. Aby skorzystać w szerokim zakresie z poradnictwa zawodowego świadczonego przez urzędy pracy, należy posiadać status bezrobotnego lub osoby poszukującej pracy (kto z cudzoziemców może uzyskać taki status, wyjaśniliśmy w odpowiedzi na pytanie „Czy muszę mieć określoną podstawę pobytową, aby zarejestrować się w Polsce jako osoba bezrobotna?”, polecamy zapoznanie się z jej treścią, która jest dostępna tutaj.

Niezależnie od poradnictwa zawodowego w urzędach pracy warto również sprawdzić ofertę proponowaną przez organizacje pozarządowe, które zajmują się bezpłatną pomocą dla cudzoziemców, w tym pomocą integracyjną, która często obejmuje doradztwo zawodowe. Trudno jest, niestety, przygotować stałą listę takich organizacji, gdyż realizują one różne projekty i zakres oferowanej pomocy może się zmieniać.

Wykaz organizacji zajmujących się wsparciem dla cudzoziemców, do których warto zwrócić się o pomoc, zamieściliśmy na stronach naszego portalu poświęconych poszczególnym miastom, w zakładkach „Wsparcie”.

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.