FAQ - Chciałabym znaleźć pracodawcę w celu legalizacji pobytu w oparciu o umowę o pracę. Jak to zrobić?

Nie istnieje uniwersalne rozwiązanie na znalezienie pracodawcy, który powierzy Pani wykonywanie pracy na podstawie umowy o pracę. Niestety wiele osób ma z tym problem. Mimo że ta forma zatrudnienia najlepiej zabezpiecza interesy pracownika, to warto pamiętać, że nie ma przeszkód prawnych, by legalizować pobyt w Polsce także na podstawie umów cywilnoprawnych, jak np. umowa-zlecenie czy umowa o dzieło.

Należy jednocześnie zwrócić uwagę na to, że jeżeli wykonuje Pani określoną pracę na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, a ponadto w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę, to mamy do czynienia z umową o pracę. Kodeks pracy definitywnie zabrania zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi. A zatem jeżeli ma Pani podpisaną umowę zlecenia, ale wykonuje Pani pracę w warunkach wskazanych powyżej, to warto rozważyć, czy przypadkiem nie powinna mieć tu zastosowania umowa o pracę. Jeżeli uważa Pani, że tak jest, ma Pani prawo wystąpić do sądu pracy z powództwem o ustalenie tzw. stosunku pracy, a pomóc w tym może np. Państwowa Inspekcja Pracy lub jedna z organizacji udzielających bezpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom.

Jeżeli – ze zrozumiałych powodów – zależy Pani na znalezieniu pracodawcy na podstawie umowy o pracę, warto już na etapie przygotowania CV i listu motywacyjnego zaznaczyć, że zależałoby Pani na tej formie zatrudnienia. Sposoby poszukiwania pracy zostały przedstawione w odpowiedzi na pytanie „Chciałbym pracować w Polsce. Jak szukać ogłoszeń o pracę? Czy są gdzieś zamieszczane ogłoszenia w języku ukraińskim?” (odpowiedź dostępna jest tutaj). Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią.

Informacje dotyczące kompetencji i zadań Państwowej Inspekcji Pracy dostępne są na stronie: https://www.pip.gov.pl/pl

 

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.