FAQ - Jestem z Ukrainy, chciałbym starać się o status uchodźcy w Polsce. Jakie mam szanse?

Niestety nie jesteśmy w stanie udzielić precyzyjnej odpowiedzi na przedstawione przez Pana pytanie.

Warto jednak wyjaśnić, że ograny orzekające w sprawach o udzielenie ochrony międzynarodowej – Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców jako organ pierwszej instancji oraz Rada do Spraw Uchodźców jako organ odwoławczy – mają obowiązek indywidualnego rozpoznania każdej sprawy. Oznacza to, że każda sprawa powinna być badana pod kątem istnienia indywidualnej obawy przed prześladowaniem, przy uwzględnieniu szczególnych okoliczności dotyczących każdej osoby ubiegającej się o ochronę w Polsce. Organ nie może dokonać analizy wyłącznie wybranych okoliczności związanych z sytuacją w kraju, z którego pochodzi osoba ubiegająca się o ochronę, bez odniesienia ich do stanu faktycznego w indywidualnej sprawie.

Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie, dlatego też nie jesteśmy w stanie ocenić Pańskich szans. Możemy najwyżej przedstawić Panu statystyki dotyczące złożonych wniosków i wydanych decyzji uchodźczych wobec obywateli Ukrainy. W 2015 r. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców wydał 2553 decyzje w stosunku do osób pochodzących z Ukrainy, które złożyły wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z czego jedynie 6 decyzji było pozytywnych i obejmowało udzielenie ochrony uzupełniającej. W tym samym roku Rada do Spraw Uchodźców wydała 2 decyzje o nadaniu statusu uchodźcy oraz 18 decyzji o udzieleniu ochrony uzupełniającej.

Powinien Pan pamiętać, że na podstawie złożonych przez Pana wyjaśnień organy administracji przeanalizują indywidualnie tę sprawę i ustalą, czy spełnia Pan warunki do nadania statusu uchodźcy, a zatem czy na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem w kraju pochodzenia z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej nie może Pan lub nie chce korzystać z ochrony tego kraju.

Jeżeli chciałby Pan uzyskać więcej informacji na temat procedury uchodźczej, zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi w dziale prawnym w zakładce „Uchodźcy”.

Statystyki i raporty dotyczące postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej są dostępne na stronie: http://udsc.gov.pl/statystyki

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.