FAQ - Jak mogę nostryfikować dyplom, aby w Polsce móc pracować w swoim zawodzie?

Organem, który jest właściwy do dokonania nostryfikacji dyplomu (czyli uznania dyplomu uzyskanego za granicą za równorzędny z dyplomem ukończenia studiów wyższych w Polsce), jest rada jednostki organizacyjnej uczelni (np. rada wydziału), która prowadzi kształcenie w obszarze obejmującym kierunek studiów wyższych, którego dotyczy nasz dyplom. Należy pamiętać też, że wspomniana jednostka musi mieć uprawnienia do nadawania stopnia doktora określonej dziedziny nauki lub sztuki).

Nostryfikacja dyplomu następuje na wniosek, do którego należy załączyć oryginał dyplomu uzyskanego za granicą (do wglądu), kopie dokumentów pozwalających ocenić przebieg studiów i efekty kształcenia oraz czas trwania studiów, jak np. suplement do dyplomu, wykaz zaliczonych przedmiotów i ocen, indeks. Rada, która dokonuje nostryfikacji, może zażądać tłumaczenia tych dokumentów dokonanego przez tłumacza przysięgłego albo poświadczonego przez konsula polskiego.
W postępowaniu nostryfikacyjnym rada porównuje program studiów, efekty kształcenia, nadane uprawnienia i czas trwania studiów na podstawie dokumentów dołączonych do wniosku, a w przypadku stwierdzenia różnic może podjąć uchwałę o konieczności złożenia przez osobę ubiegającą się o nostryfikację brakujących egzaminów, wskazując warunki i terminy ich przeprowadzenia.

Postępowanie nostryfikacyjne kończy się nie później niż w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wszystkie wymagania. Rada wydaję uchwałę z decyzją pozytywną lub negatywną w sprawie uznania dyplomu za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych i tytułem zawodowym. Od uchwały odmownej przysługuje prawo złożenia odwołania do senatu uczelni.

Opłata za nostryfikację wynosi około 3000 zł i wnosi się ją niezależnie od wyniku postępowania nostryfikacyjnego.

Lista jednostek uprawnionych do przeprowadzania procedury nostryfikacji znajduje się na stronie: http://www.ck.gov.pl/images/PDF/Wykaz/wykaz.pdf

Podstawa prawna:

 Rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia.

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.