FAQ - Gdzie i jak zapisać dziecko do przedszkola? Jakie warunki trzeba spełnić?

Dzieci cudzoziemskie są przyjmowane do przedszkoli na takich samych zasadach i w tym samym trybie co dzieci polskie. Terminy zapisów wyglądają różnie w zależności od gminy, dlatego warto na bieżąco śledzić stronę internetową urzędu miasta lub gminy, w której Pani mieszka. Na stronie urzędu znajdzie Pani również wykaz przedszkoli prowadzących rekrutację i liczbę wolnych miejsc. Nie ma przeszkód, by zapisać dziecko do innego przedszkola niż to, w którego rejonie Pani mieszka, ale trzeba pamiętać, że w pierwszej kolejności zostaną przyjęte dzieci mieszkające w gminie, która prowadzi dane przedszkole. Jeżeli po zakończeniu rekrutacji okaże się, że pozostały wolne miejsca, jest szansa, że Pani dziecko zostanie do niego zapisane.


W procesie rekrutacji w pierwszej kolejności brane są pod uwagę dzieci:

• z rodzin wielodzietnych
• z niepełnosprawnością
• których rodzice albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością
• wychowywane tylko przez jednego z rodziców albo w rodzinie zastępczej

Należy zaznaczyć, że gminy mogą ustalać dodatkowe kryteria, dlatego zawsze warto sprawdzić zasady rekrutacji do przedszkoli na terenie konkretnej gminy.
Aby wziąć udział w rekrutacji, należy wypełnić wniosek. Bardzo często można dokonać tego przez Internet. Wszelkich informacji i wskazówek należy wówczas szukać na stronie internetowej urzędu gminy. Po zarejestrowaniu się na platformie rekrutacyjnej program powinien sprawnie przeprowadzić Panią przez cały proces rejestracji. Jeżeli dane przedszkole nie prowadzi rekrutacji przez Internet, trzeba udać się do przedszkola i wypełnić dokumenty w formie papierowej.
Jeżeli Pani dziecko zostanie przyjęte do przedszkola – czego życzymy – pozostaje tylko podpisać umowę. Gdyby jednak z różnych względów się nie udało, warto dowiadywać się o rekrutacje uzupełniające.

Więcej informacji można znaleźć w dziale prawnym w zakładce „Edukacja”.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek osób nie będących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia.

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.