FAQ - Mój syn miesiąc temu zaczął chodzić do szkoły w Polsce. Niestety nie mówi jeszcze dobrze po polsku, dlatego zaczęłam się obawiać, czy sobie poradzi. Czy możemy liczyć na jakąś formę pomocy ze strony szkoły?

Uczniowie cudzoziemscy, którzy nie znają języka polskiego lub znają go słabo, mają prawo do dodatkowej, bezpłatnych, dodatkowy zajęć językowych w szkole, do której chodzą. Zajęcia te prowadzone są indywidualnie lub w grupach, w wymiarze, który pozwoli na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w zajęciach obowiązkowych. Wymiar ten nie może być jednak niższy niż dwie godziny lekcyjne tygodniowo. Uczniowie ci mają ponadto prawo do pomocy udzielanej przez osobę mówiącej w językiem kraju, z którego pochodzą. Osoba taka zatrudniana jest przez dyrektora szkoły w charakterze pomocy nauczyciela.

Niezależnie od powyższych uprawnień, jeżeli nauczyciel prowadzący zajęcia z danego przedmiotu stwierdzi konieczność uzupełnienia różnic programowych, w szkole organizuje się dodatkowe zajęcia wyrównawcze z tego przedmiotu. Zajęcia wyrównawcze, podobnie jak dodatkowe zajęcia z języka polskiego, są prowadzone indywidualnie lub w grupach, w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo. Z zajęć wyrównawczych można korzystać nie dłużej niż 12 miesięcy.
Łączny wymiar dodatkowych lekcji języka polskiego oraz zajęć wyrównawczych nie może być wyższy niż pięć godzin lekcyjnych tygodniowo w odniesieniu do jednego ucznia.

Jeżeli zatem uważa Pani, że synowi potrzebne byłoby wsparcie w jednej z przedstawionych powyżej form, powinna udać się Pani do szkoły i poinformować o tym dyrektora.

Więcej informacji z tej tematyki znajdzie Pani w dziale prawnym w zakładce „Edukacja”.

Przydatne informacje można znaleźć również na stronie: https://men.gov.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/ksztalcenie-cudzoziemcow/informacja-o-ksztalceniu-cudzoziemcow-w-polskim-systemie-oswiaty.html

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia.

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.