FAQ - Zostałem zaatakowany i pobity ze względu na moje pochodzenie. Czy warto zgłaszać się na policję?

Nie tylko warto, ale wręcz powinien Pan zgłosić takie zdarzenie na policję. Przestępstwa motywowane nienawiścią, czyli przestępstwa, których ofiary nie są przypadkowe, ale są „wybierane” ze względu na pewne cechy odróżniające od sprawcy, takie jak rasa, narodowość, pochodzenie etniczne, religia czy orientacja seksualna, są czynami o dużej społecznej szkodliwości i stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Dlatego też wszystkim powinno zależeć na skutecznym ściganiu i karaniu ich sprawców.

A zatem, jeżeli został Pan zaatakowany ze względu na swoje pochodzenie, powinien Pan zawiadomić o tym fakcie policję lub prokuraturę. W tym celu należy udać się na najbliższy komisariat policji lub na prokuraturę i zgłosić zdarzenie, podając jak najwięcej szczegółów, by umożliwić organom ścigania ujęcie sprawcy. Z czynności ustnego zgłoszenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa zostanie sporządzony protokół. Warto już na tym etapie sprawy dopilnować, by motyw działania sprawcy – w Pana przypadku uprzedzenia na tle narodowościowym – nie „umknął” funkcjonariuszowi przyjmującymi zawiadomienie. Ma to istotne znaczenie, gdyż w polskim prawie przestępstwa z nienawiści ścigane są z urzędu, co oznacza, że organy ścigania mają obowiązek podjąć i prowadzić czynności służbowe bez względu na wolę czy zaangażowanie pokrzywdzonego. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa można złożyć również pisemnie, a niektóre jednostki policji dopuszczają możliwość wysłania informacji o zdarzeniu pocztą elektroniczną. W sytuacjach nagłych, wymagających natychmiastowej interwencji i pomocy, proszę pamiętać o numerach alarmowych: 112 i 997!

Warto wiedzieć, że pokrzywdzony jest stroną postępowania przygotowawczego, co daje mu szereg uprawnień procesowych, jak np. prawo do składania wniosków o dokonanie określonych czynności śledztwa lub dochodzenia i możliwości uczestniczenia w tych czynnościach, korzystania z pomocy pełnomocnika oraz złożenia wniosku o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu, jeżeli nie jest w stanie ponieść kosztów obrony, czy prawo do końcowego zapoznania się z materiałami postępowania przygotowawczego. O uprawnieniach tych pokrzywdzony powinien zostać pouczony przed pierwszym przesłuchaniem. Pouczenie musi ponadto obejmować informację o możliwościach naprawienia szkody przez oskarżonego lub uzyskania kompensaty państwowej, dostępie do pomocy prawnej, dostępnych środkach ochrony i pomocy, organizacjach wsparcia pokrzywdzonych oraz możliwości zwrotu kosztów poniesionych w związku z udziałem w postępowaniu. Co istotne, w postępowaniu przygotowawczym podczas czynności z udziałem pokrzywdzonego może być obecna osoba przez niego wskazana, pod warunkiem że nie uniemożliwia to przeprowadzenia czynności albo nie utrudnia jej w istotny sposób.

Należy również zaznaczyć, że w celu ochrony interesów pokrzywdzonych w protokołach sporządzanych w toku postępowania nie zamieszcza się danych dotyczących ich miejsca pracy i zamieszkania. Podobną ochroną objęci zostali świadkowie. Informacje te zamieszczane są w załączniku do protokołu, który – wraz z innymi dokumentami zawierającymi dane pozwalające na zidentyfikowanie miejsca zamieszkania i pracy pokrzywdzonych i świadków – przechowuje się w odrębnym załączniku.

Każdy, kto obawia się, że sam może sobie nie poradzić z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, może skorzystać z pomocy organizacji pozarządowych, które zajmują się walką z przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami i pomocą dla ich ofiar. Kontakty do poszczególnych organizacji oferujących pomoc osobom, które znalazły się w sytuacji zagrożenia można znaleźć na poszczególnych stronach lokalnych serwisu: Warszawa, Lublin, Kraków, Trójmiasto, Poznań, Wrocław, Łódź.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka 

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.