FAQ - Jestem żoną Polaka. Przebywam w Polsce na podstawie karty czasowego pobytu. Czy po rozwodzie zostanie mi cofnięte zezwolenie na zamieszkanie w Polsce? Co się stanie z naszymi dziećmi?

Ustanie celu pobytu, który był powodem udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, a celem takim w Pani przypadku było małżeństwo z obywatelem polskim, stanowi podstawę do cofnięcia zezwolenia pobytowego.

Proszę jednak pamiętać, że rozwód nie oznacza automatycznie konieczności opuszczenia terytorium Polski, gdyż istnieje wiele okoliczności, które umożliwiają legalizację pobytu. A zatem do czasu, kiedy zezwolenie pobytowe zostanie cofnięte, może Pani składać wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na innej podstawie.

Warto również wiedzieć, że ustawa o cudzoziemcach przewiduje możliwość uzyskania zezwolenia pobytowego przez osoby rozwiedzione, jeżeli do rozwodu doszło w trakcie ważności karty pobytu przyznanej z uwagi na małżeństwo z obywatelem polskim. W trakcie postępowania należy jednak wykazać, że za udzieleniem takiego zezwolenia przemawia ważny interes osoby rozwiedzionej. Okolicznością uzasadniającą udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy może być także konieczność sprawowania opieki nad dziećmi.

Proszę również pamiętać o obowiązku poinformowania wojewody, który udzielił zezwolenia na pobyt czasowy, w terminie 15 dni roboczych, od daty uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód.

Niedopełnienie tego obowiązku może powodować negatywne konsekwencje – może skutkować odmową udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli wniosek o udzielenie takiego zezwolenia zostanie złożony przed upływem roku od okresu ważności poprzedniego zezwolenia.

Pani sytuacja pobytowa nie powinna mieć wpływu na sposób sprawowania opieki nad dziećmi. Czynnikiem decydującym zawsze powinno być zabezpieczenie najlepiej pojętego interesu dziecka.

O tym, jak po rozwodzie będzie wyglądała władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem, rozstrzyga sąd w wyroku rozwodowym. Jeżeli małżonkowie przygotują pisemne porozumienie określające sposób wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, to sąd je uwzględni. Istnieje jednak jeden warunek – porozumienie takie musi być zgodne z dobrem dziecka.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy.

 

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.