FAQ - Zawarłem umowę o pracę tylko po to, by uzyskać kartę pobytu. Pracy nigdy nie podjąłem. Czy mogę ponieść z tego powodu jakieś negatywne konsekwencje?

Jeżeli otrzymał Pan zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, to oznacza to, że celem Pana pobytu w Polsce jest wykonywanie pracy. Niepodjęcie pracy w okresie ważności zezwolenia może przemawiać za tym, że wykorzystuje Pan zezwolenie niezgodnie z celem, który deklarował Pan, ubiegając się o jego uzyskanie. Może to, niestety, pociągnąć za sobą pewne negatywne konsekwencje.

Po pierwsze, miał Pan obowiązek pisemnego zawiadomienia wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego pobytu o utracie pracy na rzecz podmiotu określonego w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę. Na wykonanie tego obowiązku miał Pan 15 dni roboczych. Jeżeli nie zawiadomił Pan wojewody o utracie pracy, a w terminie roku od upływu ważności zezwolenia złoży Pan wniosek o udzielenie kolejnego zezwolenia, to wojewoda może odmówić Panu jego udzielenia.
Należy również pamiętać, że jeżeli ustał cel, który był powodem udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, a z przedstawionych przez Pana informacji wynika, że cel taki ustał, to wojewoda cofa ważność zezwolenia pobytowego. Oczywiście, aby cofnąć zezwolenie, wojewoda musi w jakiś sposób uzyskać wiedzę o tym, że nie podjął Pan zatrudnienia. Jeżeli zezwolenie zostanie cofnięte, to utraci Pan legalny pobyt i będzie zmuszony do opuszczenia terytorium Polski.

Najpoważniejszą konsekwencją, jaką może Pan ponieść, jest możliwość wydania wobec Pana decyzji o zobowiązaniu do powrotu, co wiąże się z orzeczeniem zakazu ponownego wjazdu na terytorium Polski na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Zgodnie bowiem z ustawą o cudzoziemcach, jeżeli cel i warunki pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są niezgodne z deklarowanymi, cudzoziemcowi wydaje się decyzję o zobowiązaniu do powrotu. W przedstawionym przez Pana stanie faktycznym sprawy można dopatrzeć się zmiany celu pobytu, gdyż w czasie postępowania o udzielenie zezwolenia deklarował Pan zamiar wykonywania pracy w Polsce, jednak pracy tej nigdy Pan nie podjął.

Warto, by jak najszybciej skontaktował się Pan z jedną z organizacji pozarządowych udzielających bezpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom. Będzie miał Pan szansę dowiedzieć się, jakie konkretne kroki powinien Pan podjąć, aby uniknąć ewentualnych negatywnych konsekwencji. Należy rozważyć kilka opcji, by jak najlepiej zabezpieczyć Pana interesy. Do tego jednak potrzebna jest indywidualna rozmowa z prawnikiem, który – po szczegółowym zapoznaniu się z Pana sytuacją – przedstawi najkorzystniejsze rozwiązanie.

Podstawa prawna:

Ustawa z dna 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

 

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.