FAQ - Oboje z mężem jesteśmy cudzoziemcami. Chcemy się rozwieść. Czy skoro mieszkamy w Polsce, to możemy wziąć rozwód na terenie Polski?

W sprawach małżeńskich, a do takich spraw należą sprawy rozwodowe, sąd polski będzie mógł orzekać, jeżeli:

• ostatnim miejscem zamieszkania/pobytu obu małżonków była Polska (i pod warunkiem, że jedno z małżonków wciąż przebywa w Polsce)
• - małżonek będący „powodem” (osoba, która wystąpiła do sądu w celu złożenia sprawy rozwodowej) mieszkał w Polsce przez co najmniej rok przed wszczęciem postępowania
• małżonek będący „powodem” jest obywatelem polskim i mieszkał w Polsce przez co najmniej sześciu miesięcy przed wszczęciem postępowania
• oboje małżonkowie są obywatelami polskimi

A zatem Pani przypadek kwalifikuje się do rozpatrzenia sprawy rozwodowej przez polski sąd. Proszę pamiętać, że pozew należy złożyć w sądzie okręgowym, w którego okręgu mieli Państwo ostatnie miejsce zamieszkania. Jeżeli nikt z Państwa już tam nie mieszka, to właściwy jest wyłącznie sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania „powoda”.

Podstawa prawna:

Ustawa z dna 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.