FAQ - Zostałam wezwana do uzupełnienia w terminie 7 dni braków formalnych wniosku o udzielenie mi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Co to oznacza? Jak liczyć termin 7 dni? Co jeżeli w międzyczasie wypada niedziela lub święto? Czy mogę wysłać dokumenty pocztą

Jeżeli została Pani wezwana do uzupełnienia braków formalnych wniosku, oznacza to, że nie załączyła Pani dokumentów, które są w świetle prawa niezbędne do wszczęcia i prowadzenia postępowania. W przypadku postępowań o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę brakiem formalnym może być brak dokumentu podróży, niekompletnie wypełniony wniosek, niezałączenie zdjęć, a w określonych przypadkach brak tzw. testu rynku pracy.

Termin na uzupełnienie brakujących dokumentów liczony jest od następnego dnia po dniu, w którym otrzymała Pani wezwanie. A zatem, jeżeli pismo z urzędu odebrała Pani np. w poniedziałek 1 lutego, to termin 7 dni powinna Pani liczyć od wtorku (2 lutego). Do terminu tego wlicza się soboty i niedziele, co oznacza, że ostatni dzień, w którym może Pani załączyć wymagane dokumenty, to poniedziałek 8 lutego. Jeżeli natomiast okazałoby się, że ostatni dzień na uzupełnienie dokumentów wypada w dzień, który jest ustawowo wolny od pracy, to wówczas termin ulega przedłużeniu i może Pani załączyć dokumenty następnego dnia roboczego. Może to mieć miejsce np. 3 maja, który jest w Polsce dniem wolnym od pracy i gdyby ostatni dzień terminu wypadł właśnie tego dnia, to braki formalne można uzupełnić kolejnego dnia, tj. 4 maja.

Uzupełnienie braków formalnych chociażby jeden dzień później spowoduje pozostawienie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę bez rozpoznania, co w praktyce oznacza, że sprawa nie będzie prowadzona. Innymi słowy, jeżeli wniosek zostaje pozostawiony bez rozpoznania, to mamy do czynienia z taką sytuacją, jakby wniosek nigdy nie został złożony, nie wywiera on bowiem żadnych skutków prawnych. Niestety może to pociągnąć za sobą negatywne konsekwencje, np. może doprowadzić do utraty legalnego pobytu w Polsce. Dlatego też należy zwracać szczególną uwagę na to, by prawidłowo obliczyć termin i wszystkie wymagane dokumenty złożyć w odpowiednim czasie.|

Warto również wiedzieć, że co do zasady dokumenty można przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej. Decyduje wówczas data stempla pocztowego. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że nie każdy brakujący dokument będziemy w stanie uzupełnić w ten sposób, bo gdy – przykładowo – wojewoda wzywa nas do okazania oryginału paszportu, to powinniśmy udać się do urzędu z naszym dokumentem podróży i pokazać go urzędnikowi. Jeżeli decydujemy się na przesłanie dokumentów za pośrednictwem poczty, to powinniśmy wysłać ich oryginały, gdyż w świetle prawa kopia nie jest dokumentem, chyba że została poświadczona za zgodność z oryginałem przez upoważniony do tego podmiot, np. notariusza. Koniecznie trzeba pamiętać o tym, że wszelką korespondencję powinniśmy wysyłać do urzędu listem poleconym, aby mieć potwierdzenie nadania i w razie czego móc udowodnić, że złożyliśmy dokumenty w wymaganym terminie.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dziale prawnym w zakładce „Postępowanie administracyjne”.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
2. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.