FAQ - Jak ubiegać się o obywatelstwo z nadania prezydenta? Czy okoliczności takie jak ciąża, ucieczka przed wojną w kraju, z którego pochodzę, mogą pomóc?

Ustawa o obywatelstwie polskim nie ustanawia żadnych warunków, które musi spełnić osoba ubiegająca się o nadanie obywatelstwa przez prezydenta Polski. Prezydent posiada pełną swobodę w decydowaniu o tym, kogo włączyć do grona obywateli polskich, a zatem dowolnie decyduje, komu nadać, a komu odmówić nadania polskiego obywatelstwa. A skoro jest to zupełnie swobodna decyzja, to nie jest możliwe wskazanie kryteriów, którymi kieruje się Prezydent, rozpoznając sprawy. 

Trudno zatem powiedzieć, czy wskazane przez Panią okoliczności mogą wpłynąć pozytywnie na decyzję prezydenta. Zachęcamy jednak gorąco do złożenia wniosku, gdyż tylko w ten sposób będzie Pani mogła sprawdzić, czy prezydent uznał powołane przez Panią okoliczności za uzasadnione. Warto pamiętać, że procedura jest bezpłatna, a ewentualne negatywne rozpoznanie sprawy nie ma wpływu na możliwość ubiegania się o uzyskanie obywatelstwa w innym trybie – w drodze uznania za obywatela polskiego ani nie wyłącza prawa do ponownego ubiegania się o nadanie obywatelstwa przez prezydenta.

Nadanie obywatelstwa przez prezydenta następuje na wniosek, który składa się na formularzu za pośrednictwem wojewody lub konsula. Jeżeli przebywa Pani w Polsce legalnie, powinna Pani złożyć wniosek za pośrednictwem wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania. Nie dotyczy to sytuacji, gdy przebywa Pani na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym – wówczas musi Pani złożyć wniosek za pośrednictwem konsula. Podobnie, gdy przebywa Pani poza Polską.

Informacje na temat wymaganych dokumentów znajdzie Pani w dziale prawnym w zakładce „Obywatelstwo”.

Formularz wniosku można pobrać ze strony: https://mswia.gov.pl

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 o obywatelstwie polskim.

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.