FAQ - Moja córka ma 10 lat. Na jakich warunkach i gdzie mogę ją zapisać do szkoły?

Każde dziecko przebywające na terytorium Polski jest objęte obowiązkiem szkolnym do czasu ukończenia przez nie 18 lat. Dzieci cudzoziemskie korzystają z nauki w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, publicznych szkołach artystycznych oraz w placówkach, w tym artystycznych, na tych samych warunkach co obywatele polscy.

Pierwszym etapem jest zakwalifikowanie dziecka do szkoły na odpowiedni poziom nauki, tj. do odpowiedniej klasy. Odbywa się to na podstawie:

• świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie szkoły za granicą lub ukończenie kolejnego etapu edukacji lub
• świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu wydanego przez szkołę za granicą, potwierdzającego uczęszczanie do szkoły i wskazującego klasę lub etap edukacji, który uczeń ukończył, oraz dokumentu potwierdzającego, ile lat uczeń uczył się w szkole za granicą. Jeżeli na podstawie powyższych dokumentów nie jest możliwe ustalenie liczby lat, rodzic cudzoziemca składa w tym zakresie pisemne oświadczenie.

W przypadku, gdy z różnych powodów rodzic nie może przedłożyć dokumentów pozwalających na ustalenie, do której klasy powinno uczęszczać jego dziecko, proces kwalifikacji i przyjęcia do szkoły odbywa się w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, którą przeprowadza dyrektor. Termin takiej rozmowy również ustala dyrektor placówki. W razie potrzeby w rozmowie może wziąć udział inny nauczyciel lub nauczyciele. Jeżeli uczeń cudzoziemski nie zna języka polskiego, rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza się w języku obcym, którym posługuje się dziecko. W razie potrzeby należy zapewnić w rozmowie kwalifikacyjnej udział osoby władającej językiem obcym, którym posługuje się uczeń.

Warto podkreślić, że dyrektor szkoły nie może żądać przedstawienia nostryfikacji świadectwa szkolnego uzyskanego za granicą. Jeżeli cudzoziemiec nie posiada nostryfikowanego świadectwa zagranicznego, podstawą przyjęcia go do polskiej szkoły publicznej jest świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument wydany przez szkołę za granicą oraz dokument potwierdzający sumę lat nauki szkolnej, a w przypadku braku takich dokumentów – rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty powinna Pani złożyć do szkoły właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Uczeń może zostać przyjęty do innej szkoły, pod warunkiem jednak, że szkoła taka dysponuje wolnymi miejscami.

Więcej informacji można znaleźć w dziale prawnym w zakładce „Edukacja”.

Przydatne informacje można znaleźć również na stronie: https://men.gov.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/ksztalcenie-cudzoziemcow/informacja-o-ksztalceniu-cudzoziemcow-w-polskim-systemie-oswiaty.html

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.