FAQ - Ubiegam się o pobyt czasowy w Polsce. Czy mam wgląd do dokumentów podczas procedury? Czy mogę je skopiować?

Strona każdego postępowania administracyjnego ma ustawowo zagwarantowane prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje nie tylko w trakcie postępowania, ale również po jego zakończeniu.

Prawo dostępu do akt sprawy nie dotyczy akt, które zawierają informacje niejawne o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne”, a także akt, które organ administracji publicznej wyłączy z uwagi na ważny interes państwowy.

Warto wiedzieć, że odmowa umożliwienia przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów następuje w formie postanowienia, na które przysługuje prawo złożenia zażalenia. Takie zażalenie należy złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.
Należy także pamiętać, że nałożony na organ administracji obowiązek umożliwienia zapoznania się z aktami sprawy, sporządzenia z nich notatek, kopii i odpisów nie oznacza, że organ ten ma obowiązek wykonania kserokopii dokumentów, których potrzebujemy. Nie będziemy również mogli wyjść z aktami poza budynek urzędu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.