FAQ - Jak powołać pełnomocnika do reprezentowania mnie w postępowaniu przed wojewodą? Co w przypadku, jeśli jestem za granicą?

Zgodnie z ogólną zasadą strona postępowania administracyjnego może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter danej czynności wymaga jej osobistego działania. W przypadku postępowań prowadzonych na podstawie ustawy o cudzoziemcach, np. postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy czy zezwolenia na pobyt stały, czynnością, która wymaga osobistego działania, jest złożenie wniosku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami cudzoziemiec składa wniosek osobiście, w przeciwnym razie zostanie wezwany przez wojewodę do wstawienia się do urzędu osobiście w terminie 7 dni.

Pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym nie musi być sporządzone przez notariusza. Powinno zostać udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Powinno precyzyjnie określać zakres umocowania, tj. wskazywać, do jakich czynności upoważniamy pełnomocnika – czy ogólnie do postępowania przed organem administracji, czy tylko do konkretnej czynności, jak np. sporządzenie i wniesienie w naszym imieniu odwołania.

Jeżeli cudzoziemiec przebywa poza terytorium Polski i nie ustanowił pełnomocnika do prowadzenia sprawy, powinien wskazać pełnomocnika do doręczeń w Polsce. W razie niedopełnienia tego obowiązku wszelkie pisma w sprawie pozostawia się w aktach ze skutkiem doręczenia, co może wpłynąć negatywnie na przebieg postępowania. Jeżeli nie udało się sporządzić pełnomocnictwa przed wyjazdem z Polski, nie ma przeszkód, by je przygotować, podpisać i przesłać na pośrednictwem poczty naszemu pełnomocnikowi, który złoży je w urzędzie.

Więcej praktycznych informacji na temat przebiegu postępowania administracyjnego można znaleźć w dziale prawnym w zakładce „Postępowanie administracyjne”.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
2. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.