FAQ - Na jednym z wezwań z urzędu widniała informacja, że zamiast oryginału dokumentu mogę załączyć jego urzędowo poświadczoną kopię. Co to jest urzędowe poświadczenie?

Urzędowego poświadczenia zgodności kopii dokumentu z oryginałem dokonuje notariusz. Poświadczenie takie powinno zawierać datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, oznaczenie kancelarii, podpis notariusza i jego pieczęć.

Możliwość załączenia do akt sprawy odpisu dokumentu poświadczonego przez notariusza wynika wprost z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Podobnie w przypadku, gdy jesteśmy reprezentowani przez pełnomocnika, który jest radcą prawnym, adwokatem rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Pełnomocnicy ci, w sprawie, w której występują, również mogą poświadczyć za zgodność z oryginałem odpis dokumentu.

Warto również pamiętać, że jeżeli dysponujemy tylko jedynym egzemplarzem dokumentu i nie chcemy lub nie możemy załączyć go do akt postępowania administracyjnego, możemy udać się do urzędu z oryginałem dokumentu, okazać go urzędnikowi, a on poświadczy na kopii, że dokument jest zgodny z oryginałem. W praktyce jest to sposób najczęściej stosowany przez cudzoziemców. Mimo że poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem dokonywane przez notariusza nie jest szczególnie drogie (maksymalna stawka na jedną stronę wynosi 6 zł), warto rozważyć ostatnią z opcji i uniknąć niepotrzebnych opłat.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.
2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.