Romowie w Polsce
Dodał: |
Aktualizacja: |

1. Historia Romów, historia prześladowań

Romowie to grupa etniczna, która przybyła do Europy prawdopodobnie z Indii. Nie da się jednoznacznie określić, kiedy rozpoczęli swoją migrację. Wędrowali przez tereny Persji i Armenii. Pierwsze wzmianki o ich pobycie na terenie Europy pochodzą z XII wieku.

Przybywając do krajów zachodniej Europy, Romowie podawali się najczęściej za pielgrzymów, pokutników, uchodźców wygnanych ze swego kraju za wyznawanie wiary chrześcijańskiej. Istniejące w wielu europejskich społeczeństwach antycygańskie uprzedzenia sprawiły, że Romowie często stawali się ofiarami represji i krwawych prześladowań. Już na przełomie XV i XVI wieku większość państw europejskich wprowadziła surowe prawodawstwo przeciwko ludziom prowadzącym wędrowny tryb życia albo skierowane bezpośrednio do Romów. Kolejne państwa ogłaszały edykty nakazujące Romom opuszczenie kraju pod groźbą więzienia, a nawet kary śmierci, wprowadzano niewolnictwo i akcje asymilacyjne.
Ucieczka przed prześladowaniami spowodowała przenoszenie się Romów na tereny wschodniej Europy. Pierwsze wiadomości o Romach na ziemiach polskich pochodzą z XIV wieku i dotyczą południowych terenów kraju.

Czytaj dalej >

Dodał: |
Aktualizacja: |

Romowie w Polsce to około trzydziestotysięczna społeczność posiadająca status mniejszości etnicznej. W porównaniu z innymi państwami Europy Środkowej i Wschodniej nie jest to duża liczba. Na Słowacji, w Rumunii, Bułgarii czy na Węgrzech Romowie stanowią znaczny odsetek populacji. Niestety mniejsza liczba w tym wypadku nie oznacza mniejszych problemów, z jakimi muszą się mierzyć. W zasadzie obserwuje się analogie, jeśli chodzi o ich specyfikę. To społeczność zagrożona wykluczeniem społecznym oraz zmagająca z dyskryminacją na wielu polach życia społecznego. Obszarami najbardziej problemowymi są te związane z rynkiem pracy oraz niskim poziomem wykształcenia. Wszystko to wpływa na sytuację socjalną Romów oraz jest główną barierą rozwoju zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym. Brak wykształcenia, pracy, ograniczony dostęp do usług społecznych pogłębiają dotychczasowy poziom ubóstwa i generują proces jego dziedziczenia w kolejnych pokoleniach. Pomimo wielu inicjatyw, których celem jest wyrównanie poziomu życia Romów do społeczeństwa większościowego i co za tym idzie dużych środków finansowych przeznaczonych na ten cel, dotąd nie udało się osiągnąć zadowalających rezultatów w tym obszarze. Co więcej, wydaje się, że problemy społeczne Romów oraz bariera dzieląca ich od społeczeństwa większościowego wciąż się powiększa.

Czytaj dalej >

Dodał: |
Aktualizacja: |

Polecamy komentarz redaktora strony trójmiejskiej Info Migratora na temat sytuacji Romów w Gdańsku: 

Z zaniepokojeniem przyglądam się prowadzonej w ostatnich dniach przez Gdański MOPR oraz Straż Miejską (przy poparciu Straży Granicznej) polityce wobec osób zarobkujących na ulicy za pomocą żebractwa. Niezrozumiała w tym zakresie pozostaje decyzja o uczynieniu z żebractwa kwestii etnicznej dotyczącej społeczności rumuńskich Romów. W prawie wszystkich materiałach prasowych używane są do opisania zjawiska żebractwa wizerunki Romek i Romów (materiały w załączeniu).

Cały artykuł dostępny jest TUTAJ.

 

Skomentuj

Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.