Dodał: |
Aktualizacja: |

Spis treści

Czy migrantom i migrantkom trudno jest realizować własne inicjatywy? Czy w Warszawie znajduje się przestrzeń, która pomaga urzeczywistnić pomysły na rzecz integracji społeczeństwa? Z pewnością wielu migrantów i wiele migrantek zadaje sobie podobne pytania, zanim rozpocznie działania na rzecz najbliższego otoczenia. Okazuje się, że w stolicy istnieje wiele możliwości, aby ubiegać się o wsparcie zarówno finansowe, jak i związane z potrzebną infrastrukturą, wiele organizacji w Warszawie oferuje także pomoc merytoryczną, niezbędną w procesie dopracowania swojego projektu.

 

Nie każdy aplikujący o wsparcie znajduje się w takiej samej sytuacji, wiele zależy od tego, czy zamierzamy działać w jakiejś organizacji, czy samodzielnie, czy mamy za sobą doświadczenie w składaniu ofert oraz czy jest to nasz pierwszy kontakt z wnioskami o dofinansowanie. W każdej z tych sytuacji możemy znaleźć rozwiązanie, które umożliwi nam wykonanie naszego pomysłu.

ŚRODKI FINANSOWE I RZECZOWE NA REALIZACJĘ POMYSŁU

WARIANT I: Jestem działaczem/działaczką organizacji pozarządowej

DOFINANSOWANIE W MIEJSKICH KONKURSACH DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Każdego roku można aplikować o środki, które są „rozdawane” w ramach otwartych konkursów, to znaczy, że można przedstawić swoją inicjatywę jako ofertę, na którą potrzebujemy dofinansowania. Należy jednak pamiętać, że w konkursach tych najczęściej dofinansowanie ze środków m.st. Warszawy nie może przekraczać 90% całkowitych kosztów realizacji zadania. W Warszawie działa kilka biur, które każdego roku ogłaszają konkursy uwzględniające potrzeby migrantów/migrantek oraz promują działania na rzecz wielokulturowości. O przyznanie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje pozarządowe[ Oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako oferenci).]. Takie konkursy są ogłaszane przez następujące biura:

BIURO KULTURY: ogłasza konkurs, w którego ramach można otrzymać dofinansowanie na zadanie związane z obszarem kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Na dotacje mają szansę wszystkie projekty, które wspierają dialog międzykulturowy oraz popularyzują wielokulturowość Warszawy.
W roku 2015 ostateczny termin na składanie ofert upłynął 26 stycznia.
W ostatnim konkursie dofinansowanie na jeden projekt wynosiło: od 60 tys. do 10 tys. zł. Na wszystkie projekty Biuro Kultury przeznaczyło w sumie 250 tys. zł.
Jednym z wymogów wobec zgłoszonych projektów – oprócz tego, że zadanie musi mieć charakter ogólnomiejski, budować wizerunek stolicy Polski przez integrowanie mieszkańców dzielnic – jest także wymieniony standard mówiący o tym, że zadanie powinno przyczyniać się do wzmacniania, utrzymywania i rozwoju dialogu międzykulturowego oraz że powinno być realizowane przy współpracy z przedstawicielami cudzoziemców, środowisk mniejszości narodowych i etnicznych, a także przyczyniać się do ich integracji z mieszkańcami Warszawy.
Integrację cudzoziemców stawia sobie za cel także BIURO POMOCY I PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH. W konkursie ogłaszanym przez tę jednostkę jednym z priorytetów jest wsparcie rodzin cudzoziemców, wspieranie osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją i wykluczeniem społecznym.

W ostatnim roku kilkanaście organizacji pozarządowych realizowało także projekty, których głównym obszarem była edukacja międzykulturowa. Na tym polu dofinansowanie możemy uzyskać w konkursach ogłaszanych przez BIURO EDUKACJI. Ostatnie dofinansowania wynosiły od 10 tys. do 50 tys. zł. Realizatorzy projektów organizowali warsztaty dla dzieci, czytanie bajek czy wycieczki.

CENTRUM KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ URZĘDU M.ST. WARSZAWY ogłasza także konkursy na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. Tutaj szansę mają tzw. projekty interdyscyplinarne, obejmujące np. organizację wydarzeń edukacyjnych na rzecz walki z dyskryminacją, prowadzenie szkoleń antydyskryminacyjnych, czy promocja wszelkich działań związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji.
http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/og-oszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacj-zada-publicznych-w-roku-2015-w-zak

Dofinansowanie różnorodnych projektów organizacje pozarządowe mogą uzyskać również od m.st. Warszawy w formie MAŁYCH GRANTÓW – tj. dotacji do 10 tys. zł na projekty trwające nie dłużej niż 90 dni. (UWAGA – „trzy miesiące” to zwykle więcej niż „90 dni”). Nie ma terminów składania wniosków, jednak przed złożeniem oferty warto sprawdzić aktualną dostępność środków finansowych na małe granty w Biurach Urzędu m.st. Warszawy i dzielnicach m.st. Warszawy (dane są na bieżąco aktualizowane): http://ngo.um.warszawa.pl/ma-e-granty/dost-pno-rodk-w-finansowych-w-2015-roku.

Projekty interdyscyplinarne oraz dotyczące wspomagania i rozwoju społeczności lokalnych dotowane przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy – szczegóły: http://ngo.um.warszawa.pl/ma-e-granty/ma-e-granty-w-centrum-komunikacji-spo-ecznej-0.
Więcej o małych grantach: http://ngo.um.warszawa.pl/male-granty.

KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE

O dofinansowanie na projektu integracyjne można ubiegać się także w konkurach ogólnopolskich. Tutaj dofinansowanie może sięgać nawet 200 tys. zł, a realizowane projekty mogą trwać nawet do 2 lat. Lista takich instytucji znajduje się w artykule dostępnym na stronie www.ekspert.info-migrator.pl pt. „EFU i EFI – blaski i cienie” http://www.ekspert.info-migrator.pl/warto-poczyta%C4%87/672-finansowanie-projekt%C3%B3w-migracyjnych/473-efi-i-efu-blaski-i-cienie

ŚRODKI EUROPEJSKIE – BAZA

Polecamy bazę zawierającą spis aktualnych naborów wniosków do programów unijnych i innych, dostępnych dla samorządu, organizacji, firm i osób fizycznych (baza jest aktualizowana mniej więcej raz w miesiącu): http://www.europedirect.um.warszawa.pl/nabory-wniosk%C3%B3w-do-program%C3%B3w-ue.

WARIANT II: Mam pomysł, ale nie działam w organizacji pozarządowej Jeśli nie jesteś związany z żadną instytucją ani organizacją pozarządową, nie oznacza, że nie masz szansy na pozyskanie wsparcia. W Warszawie istnieje wiele możliwości dostępnych dla każdego mieszkańca czy mieszkanki, którzy chcieliby zrealizować swój projekt. Jeśli szukamy miejsca na zorganizowanie wystąpienia teatralnego albo sali konferencyjnej, z tym także nie ma problemu. Poniżej przedstawiamy przestrzenie i przykładowe inicjatywy, które umożliwią nam pracę nas własnymi projektami. 

PARTNERSTWOWspólnie można zdziałać więcej. W sytuacji, kiedy nie jesteś związany/związana z żadną organizacją pozarządową, dobrym pomysłem jest wejście w partnerstwo. Sprawdź na stronie http://www.warszawa.info-migrator.pl/wsparcie-i-pomoc, jakie organizacje działają w regionie. Może któryś z realizowanych projektów jest zbieżny z twoimi pomysłami. Warto zgłosić się do wybranej organizacji i podzielić się swoim pomysłem – może uda się stworzyć coś większego wspólnymi siłami.

W Warszawie już od kilu lat dobrze funkcjonują inicjatywy, które pomagają rozwijać projekty migrantów i migrantek oraz umożliwią „wejście w proponowane partnerstwa”.

Jednym z takich przykładów jest: MIĘDZYKULTUROWY INKUBATOR ORGANIZACJI IMIGRANCKICH (MIOI) – FUNDACJA DLA SOMALII, który stanowi odpowiedź na sytuację, kiedy masz pomysł na zrealizowanie inicjatywy, ale potrzebujesz nie tylko wsparcia finansowego na realizację swojego projektu, lecz także infrastruktury, tzn. sali do spotkań, dostępu do komputera czy zwyczajnych konsultacji w zakresie prawnych aspektów działania organizacji pozarządowych (rejestracja organizacji) oraz promocji NGO. Jeśli jako migrant/migrantka poszukujesz tego typu wsparcia, ul. Bracka 18 to adres, pod który na pewno warto się udać.

Uczestnikami Inkubatora są osoby z całego świata – Ameryki Południowej, Ukrainy, RPA, Kenii, Rwandy, Somalii. Projekt stanowi odpowiedź na potrzebę odnalezienia wsparcia finansowego, ale też infrastrukturalnego i merytorycznego. Wsparcie merytoryczne dotyczy nabywania kompetencji z zakresu funkcjonowania w trzecim sektorze. „Wszystkie osoby uczestniczące w projekcie przeszły szkolenia, jak przeprowadzać inicjatywy, pisać własny projekt, gdzie szukać środków finansowych i jak działać w grupie wielokulturowej” – tłumaczy Jagoda Jabłońska, koordynatorka projektu. Po cyklu szkoleń wszyscy – uczestnicy i uczestniczki – opracowali swoje wnioski na realizację własnej inicjatywy. Każdy miał okazję dopracować swój wniosek pod okiem konsultanta, a po pozytywnej weryfikacji mógł otrzymać 700 zł na własną inicjatywę.

Projekt prowadzony jest w języku angielskim i trwa do czerwca 2015 – możliwe, że niebawem ruszą kolejne edycje.

Osoby, których pomysł wymaga większego wsparcia finansowego, mogą składać wnioski do Urzędu Miasta. Należy jednak pamiętać, że o takie wsparcie mogą się ubiegać organizacje pozarządowe*. „Jeśli dany imigrant czy imigrantka nie działa w żadnej z organizacji pozarządowych, może napisać własny projekt we współpracy z Fundacją dla Somalii, np. do Biura Kultury m.st. Warszawy” – radzi Paulina Adamczak-Zielonka. Przy wsparciu merytorycznym pracowników i pracowniczek Fundacji złożenie projektu z pewnością będzie łatwiejsze dla osób, które stawiają pierwsze kroki w trzecim sektorze. Na pewno podczas takiej współpracy można poczuć się pewniej z językiem polskim, ale także dopracować język projektowy, który jednak jest stylem specyficznym.

Jak mówią koordynatorki projektu, w trakcie działania inkubatora sporo czasu poświęcono na tematykę działania organizacji pozarządowych i w efekcie powstała już organizacja, która do dziś zakończyła proces rejestracji. Inna grupa działająca dotychczas jako nieformalna także zdecydowała się na założenie formalnego stowarzyszenia. Takie kroki z pewnością otwierają wiele drzwi do dalszego ubiegania się o środki publiczne.

Skomentuj

Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.