Dodał: |
Aktualizacja: |

Czy migrantom i migrantkom trudno jest realizować własne inicjatywy? Czy w Warszawie znajduje się przestrzeń, która pomaga urzeczywistnić pomysły na rzecz integracji społeczeństwa? Z pewnością wielu migrantów i wiele migrantek zadaje sobie podobne pytania, zanim rozpocznie działania na rzecz najbliższego otoczenia. Okazuje się, że w stolicy istnieje wiele możliwości, aby ubiegać się o wsparcie zarówno finansowe, jak i związane z potrzebną infrastrukturą, wiele organizacji w Warszawie oferuje także pomoc merytoryczną, niezbędną w procesie dopracowania swojego projektu.

 

Nie każdy aplikujący o wsparcie znajduje się w takiej samej sytuacji, wiele zależy od tego, czy zamierzamy działać w jakiejś organizacji, czy samodzielnie, czy mamy za sobą doświadczenie w składaniu ofert oraz czy jest to nasz pierwszy kontakt z wnioskami o dofinansowanie. W każdej z tych sytuacji możemy znaleźć rozwiązanie, które umożliwi nam wykonanie naszego pomysłu.

ŚRODKI FINANSOWE I RZECZOWE NA REALIZACJĘ POMYSŁU

WARIANT I: Jestem działaczem/działaczką organizacji pozarządowej

DOFINANSOWANIE W MIEJSKICH KONKURSACH DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Każdego roku można aplikować o środki, które są „rozdawane” w ramach otwartych konkursów, to znaczy, że można przedstawić swoją inicjatywę jako ofertę, na którą potrzebujemy dofinansowania. Należy jednak pamiętać, że w konkursach tych najczęściej dofinansowanie ze środków m.st. Warszawy nie może przekraczać 90% całkowitych kosztów realizacji zadania. W Warszawie działa kilka biur, które każdego roku ogłaszają konkursy uwzględniające potrzeby migrantów/migrantek oraz promują działania na rzecz wielokulturowości. O przyznanie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje pozarządowe[ Oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako oferenci).]. Takie konkursy są ogłaszane przez następujące biura:

BIURO KULTURY: ogłasza konkurs, w którego ramach można otrzymać dofinansowanie na zadanie związane z obszarem kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Na dotacje mają szansę wszystkie projekty, które wspierają dialog międzykulturowy oraz popularyzują wielokulturowość Warszawy.
W roku 2015 ostateczny termin na składanie ofert upłynął 26 stycznia.
W ostatnim konkursie dofinansowanie na jeden projekt wynosiło: od 60 tys. do 10 tys. zł. Na wszystkie projekty Biuro Kultury przeznaczyło w sumie 250 tys. zł.
Jednym z wymogów wobec zgłoszonych projektów – oprócz tego, że zadanie musi mieć charakter ogólnomiejski, budować wizerunek stolicy Polski przez integrowanie mieszkańców dzielnic – jest także wymieniony standard mówiący o tym, że zadanie powinno przyczyniać się do wzmacniania, utrzymywania i rozwoju dialogu międzykulturowego oraz że powinno być realizowane przy współpracy z przedstawicielami cudzoziemców, środowisk mniejszości narodowych i etnicznych, a także przyczyniać się do ich integracji z mieszkańcami Warszawy.
Integrację cudzoziemców stawia sobie za cel także BIURO POMOCY I PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH. W konkursie ogłaszanym przez tę jednostkę jednym z priorytetów jest wsparcie rodzin cudzoziemców, wspieranie osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją i wykluczeniem społecznym.

W ostatnim roku kilkanaście organizacji pozarządowych realizowało także projekty, których głównym obszarem była edukacja międzykulturowa. Na tym polu dofinansowanie możemy uzyskać w konkursach ogłaszanych przez BIURO EDUKACJI. Ostatnie dofinansowania wynosiły od 10 tys. do 50 tys. zł. Realizatorzy projektów organizowali warsztaty dla dzieci, czytanie bajek czy wycieczki.

CENTRUM KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ URZĘDU M.ST. WARSZAWY ogłasza także konkursy na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. Tutaj szansę mają tzw. projekty interdyscyplinarne, obejmujące np. organizację wydarzeń edukacyjnych na rzecz walki z dyskryminacją, prowadzenie szkoleń antydyskryminacyjnych, czy promocja wszelkich działań związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji.
http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/og-oszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacj-zada-publicznych-w-roku-2015-w-zak

Dofinansowanie różnorodnych projektów organizacje pozarządowe mogą uzyskać również od m.st. Warszawy w formie MAŁYCH GRANTÓW – tj. dotacji do 10 tys. zł na projekty trwające nie dłużej niż 90 dni. (UWAGA – „trzy miesiące” to zwykle więcej niż „90 dni”). Nie ma terminów składania wniosków, jednak przed złożeniem oferty warto sprawdzić aktualną dostępność środków finansowych na małe granty w Biurach Urzędu m.st. Warszawy i dzielnicach m.st. Warszawy (dane są na bieżąco aktualizowane): http://ngo.um.warszawa.pl/ma-e-granty/dost-pno-rodk-w-finansowych-w-2015-roku.

Projekty interdyscyplinarne oraz dotyczące wspomagania i rozwoju społeczności lokalnych dotowane przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy – szczegóły: http://ngo.um.warszawa.pl/ma-e-granty/ma-e-granty-w-centrum-komunikacji-spo-ecznej-0.
Więcej o małych grantach: http://ngo.um.warszawa.pl/male-granty.

KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE

O dofinansowanie na projektu integracyjne można ubiegać się także w konkurach ogólnopolskich. Tutaj dofinansowanie może sięgać nawet 200 tys. zł, a realizowane projekty mogą trwać nawet do 2 lat. Lista takich instytucji znajduje się w artykule dostępnym na stronie www.ekspert.info-migrator.pl pt. „EFU i EFI – blaski i cienie” http://www.ekspert.info-migrator.pl/warto-poczyta%C4%87/672-finansowanie-projekt%C3%B3w-migracyjnych/473-efi-i-efu-blaski-i-cienie

ŚRODKI EUROPEJSKIE – BAZA

Polecamy bazę zawierającą spis aktualnych naborów wniosków do programów unijnych i innych, dostępnych dla samorządu, organizacji, firm i osób fizycznych (baza jest aktualizowana mniej więcej raz w miesiącu): http://www.europedirect.um.warszawa.pl/nabory-wniosk%C3%B3w-do-program%C3%B3w-ue.

WARIANT II: Mam pomysł, ale nie działam w organizacji pozarządowej Jeśli nie jesteś związany z żadną instytucją ani organizacją pozarządową, nie oznacza, że nie masz szansy na pozyskanie wsparcia. W Warszawie istnieje wiele możliwości dostępnych dla każdego mieszkańca czy mieszkanki, którzy chcieliby zrealizować swój projekt. Jeśli szukamy miejsca na zorganizowanie wystąpienia teatralnego albo sali konferencyjnej, z tym także nie ma problemu. Poniżej przedstawiamy przestrzenie i przykładowe inicjatywy, które umożliwią nam pracę nas własnymi projektami. 

PARTNERSTWOWspólnie można zdziałać więcej. W sytuacji, kiedy nie jesteś związany/związana z żadną organizacją pozarządową, dobrym pomysłem jest wejście w partnerstwo. Sprawdź na stronie http://www.warszawa.info-migrator.pl/wsparcie-i-pomoc, jakie organizacje działają w regionie. Może któryś z realizowanych projektów jest zbieżny z twoimi pomysłami. Warto zgłosić się do wybranej organizacji i podzielić się swoim pomysłem – może uda się stworzyć coś większego wspólnymi siłami.

W Warszawie już od kilu lat dobrze funkcjonują inicjatywy, które pomagają rozwijać projekty migrantów i migrantek oraz umożliwią „wejście w proponowane partnerstwa”.

Jednym z takich przykładów jest: MIĘDZYKULTUROWY INKUBATOR ORGANIZACJI IMIGRANCKICH (MIOI) – FUNDACJA DLA SOMALII, który stanowi odpowiedź na sytuację, kiedy masz pomysł na zrealizowanie inicjatywy, ale potrzebujesz nie tylko wsparcia finansowego na realizację swojego projektu, lecz także infrastruktury, tzn. sali do spotkań, dostępu do komputera czy zwyczajnych konsultacji w zakresie prawnych aspektów działania organizacji pozarządowych (rejestracja organizacji) oraz promocji NGO. Jeśli jako migrant/migrantka poszukujesz tego typu wsparcia, ul. Bracka 18 to adres, pod który na pewno warto się udać.

Uczestnikami Inkubatora są osoby z całego świata – Ameryki Południowej, Ukrainy, RPA, Kenii, Rwandy, Somalii. Projekt stanowi odpowiedź na potrzebę odnalezienia wsparcia finansowego, ale też infrastrukturalnego i merytorycznego. Wsparcie merytoryczne dotyczy nabywania kompetencji z zakresu funkcjonowania w trzecim sektorze. „Wszystkie osoby uczestniczące w projekcie przeszły szkolenia, jak przeprowadzać inicjatywy, pisać własny projekt, gdzie szukać środków finansowych i jak działać w grupie wielokulturowej” – tłumaczy Jagoda Jabłońska, koordynatorka projektu. Po cyklu szkoleń wszyscy – uczestnicy i uczestniczki – opracowali swoje wnioski na realizację własnej inicjatywy. Każdy miał okazję dopracować swój wniosek pod okiem konsultanta, a po pozytywnej weryfikacji mógł otrzymać 700 zł na własną inicjatywę.

Projekt prowadzony jest w języku angielskim i trwa do czerwca 2015 – możliwe, że niebawem ruszą kolejne edycje.

Osoby, których pomysł wymaga większego wsparcia finansowego, mogą składać wnioski do Urzędu Miasta. Należy jednak pamiętać, że o takie wsparcie mogą się ubiegać organizacje pozarządowe*. „Jeśli dany imigrant czy imigrantka nie działa w żadnej z organizacji pozarządowych, może napisać własny projekt we współpracy z Fundacją dla Somalii, np. do Biura Kultury m.st. Warszawy” – radzi Paulina Adamczak-Zielonka. Przy wsparciu merytorycznym pracowników i pracowniczek Fundacji złożenie projektu z pewnością będzie łatwiejsze dla osób, które stawiają pierwsze kroki w trzecim sektorze. Na pewno podczas takiej współpracy można poczuć się pewniej z językiem polskim, ale także dopracować język projektowy, który jednak jest stylem specyficznym.

Jak mówią koordynatorki projektu, w trakcie działania inkubatora sporo czasu poświęcono na tematykę działania organizacji pozarządowych i w efekcie powstała już organizacja, która do dziś zakończyła proces rejestracji. Inna grupa działająca dotychczas jako nieformalna także zdecydowała się na założenie formalnego stowarzyszenia. Takie kroki z pewnością otwierają wiele drzwi do dalszego ubiegania się o środki publiczne.


OFERTA SZKOLENIOWA

Osoby, które chcą podnieść swoje kompetencje liderskie czy założyć własne przedsiębiorstwo, mogą udać się na jedno ze szkoleń prowadzonych przez Fundację dla Somalii. Proponowane szkolenia dotyczą tematyki prawa pracy, doradztwa zawodowego, coachingu, w ofercie fundacji ostatnio znalazł się także kurs fotograficzny, a także warsztat obrabiania zdjęć.

Niebawem ruszy nabór na szkolenia z zakładania spółdzielni socjalnych, które są bardzo ciekawym tworem łączącym biznes i działalność społeczną.

Podobna ofertę szkoleń posiada także Polskie Forum Migracyjne, które w każdym miesiącu zaprasza na bezpłatne szkolenia dotyczące rynku pracy czy zakładania działalności gospodarczej. Z pewnością uczestnictwo w tego typu spotkaniach ułatwia także poznanie osób, z którymi w przyszłości możemy nawiązać współpracę.
KLUB PRZEDSIĘBIORCZEJ MIGRANTKI – to jedna z takich inicjatyw, dzięki której możemy poznać wiele osób chcących działać na rzecz najbliższego otoczenia. Klub ten powoli nabiera także aspektu ekonomicznego. Wiele kobiet, które przychodzą na spotkanie, dzieli się swoimi różnorakimi talentami, chociażby artystycznymi, stąd w FDS pojawił się pomysł na ofertę szkolenia o spółdzielniach, ponieważ wkrótce być może uczestniczki tych spotkań będą mogły zarabiać na sprzedaży swoich wyrobów[ Spotkania odbywają się raz w miesiącu, a udział w nich jest całkowicie bezpłatny. Do spotkań można dołączyć w każdej chwili. Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
KATALIZATOR INICJATYW WIELOKULTUROWYCH (KIWI) jest kolejną propozycją dla osób chcących rozpocząć realizację swoich projektów. W odróżnieniu od MIOI jest on prowadzony w języku polskim. KIWI zakłada realizację programu wsparcia dla animatorów i wybranych inicjatyw wielokulturowych w Warszawie w postaci:
- cyklu szkoleniowego,
- tutoringu [poradnictwa]dla autorów wybranych inicjatyw oraz wsparcia w ich realizacji;
- wsparcia finansowego i merytorycznego inicjatyw przygotowanych przez uczestników szkoleń.
Projekt ten jest skierowany do wszystkich osób, które chciałyby realizować projekty wspierające społeczność migrancką, chcą promować swoją kulturę, mają pomysły, które wymagają dopracowania, funduszy, wsparcia organizacyjnego.

WŁASNY BIZNES

Jeśli myślisz o założeniu własnej firmy, ale nie wiesz, od czego zacząć, jakie przepisy obowiązują w Polsce i skąd uzyskać dofinansowanie, na pewno warto udać się na ul. Smolną 4., gdzie znajduje się Centrum Przedsiębiorczości Smolna.

CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SMOLNA

Jak wskazuje Karolina Malczyk, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Równego Traktowania, to miejsce idealne dla początkujących przedsiębiorców. Każdy otrzyma tutaj wszystkie informacje związane z rozpoczęciem działalności, może skorzystać z miejsc do pracy, biurka, pokoju czy sali konferencyjnej, aby przygotować swój plan na działalność.
Oprócz tego można otrzymać także pożyczkę na rozpoczęcie własnego biznesu. Aby to zrobić, wystarczy złożyć odpowiedni wniosek do Urzędu Miasta. Na miejscu dyżuruje przedstawiciel Urzędu Pracy, który w każdej chwili udzieli potrzebnych informacji.
http://firma.um.warszawa.pl

„ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Fundacja dla Somalii zaprasza także na cykle szkoleń, podczas których uczestnicy i uczestniczki dowiedzą się krok po kroku, jak założyć i prowadzić firmę w Polsce. Zajęcia poprowadzą wyróżniający się na rynku praktycy i doświadczeni trenerzy. Szkolenia dotyczą takich obszarów jak: pozyskiwanie funduszy na własną działalność, zakładanie firmy oraz spółki, prowadzenie księgowości, pozyskiwanie klientów, (więcej informacji: http://fds.org.pl/blog/rejestracja-na-szkolenie-abc-przedsiebiorczosci/).

DOFINANSOWANIE NA START BIZNESU

Można ubiegać się także o jednorazowe środki przyznawane przez prezydenta (miasta) ze środków funduszu pracy na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Informację o możliwości uzyskania dofinansowania na start biznesu można odnaleźć tutaj:
http://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowe-formy-wsparcia-dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej.

LOKAL DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH

Można ubiegać się także o przyznanie lokalu użytkowego z tych, które są oddawane w najem osobom bezrobotnym zarejestrowanym w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, objętym programem aktywizacji zawodowej. Są to na ogół lokale o powierzchni do 80 m2, usytuowane w budynkach mieszkalnych w mniej atrakcyjnych punktach dzielnic, np. lokale piwniczne, sutereny, wynajem może obejmować okres nie dłuższy niż 18 miesięcy. Dopuszcza się obniżenie stawek czynszu za korzystanie z lokalu przez bezrobotnych, z zastrzeżeniem, że najemca przez cały okres najmu jest zobowiązany do ponoszenia opłat niezależnych od wynajmującego. Stawki czynszu za lokale są ustalane w drodze negocjacji stron. Aktualny wykaz wyżej opisanych lokali użytkowych znajduje się w siedzibach i na stronach internetowych urzędów dzielnic oraz Zakładów Gospodarowania Nieruchomościami.

Więcej informacji:
http://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowe-formy-wsparcia-dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej/lokal-dla-przedsiebiorczych.


 

PRZESTRZEŃ DO DZIAŁANIA – SZUKAM BIURA, SPRZĘTU I MIEJSCA DO ORGANZICJI WYDARZENIA

Oprócz środków finansowych, aby zrealizować swój pomysł, niezbędne jest spokojne miejsce do pracy, czasem sala do spotkań, drukarka i komputer. W Warszawie istnieje kilka otwartych miejsc, gdzie możemy nie tylko przyjść i zaplanować swoje działanie, ale także możemy je zrealizować.

FUNDACJA DLA SOMALII

Każdy, kto potrzebuje wsparcia w postaci przestrzeni, w której można się spotkać, skorzystać z komputera, może udać się na ul. Bracką 18. Każdego dnia przychodzi tu sporo osób, które chcą organizować swoje warsztaty, spotkania, pokazy filmów. Tutaj do dyspozycji są krzesła, biurka i sprzęt komputerowy. Przestrzeń czeka na każdą osobę z pomysłem i chęcią do działania.

WARSZTAT WARSZAWSKI

To kolejna przestrzeń, gdzie można zrealizować swoją inicjatywę. Jak wskazuje Karolina Malczyk – jest to miejsce przy pl. Konstytucji 4, otwarte dla wszystkich osób, które chcą zrobić coś dla mieszkańców Warszawy. Tutaj organizacje pozarządowe, ale też osoby indywidualne, mogą realizować swoje projekty. Każda inicjatywa, która ma na celu aktywizowanie społeczności lokalnych, wspieranie integracji, pobudzanie mieszkańców Warszawy do wspólnych działań, jest mile widziana. Przestrzeń jest wyposażona w sprzęt audiowizualny i nagłośnienie, które może okazać się niezbędne w realizacji inicjatyw artystycznych.
http://warsztatwarszawski.blogspot.com/p/kontakt.html

CENTRUM WIELOKULTUROWE W WARSZAWIE (CWW)

Przy placu Hallera w Warszawie znajduje się przestrzeń całkowicie poświęcona integracji i promowaniu międzykulturowych spotkań. Centrum Wielokulturowe w Warszawie miało już okazję gościć wiele osób, działaczy organizacji pozarządowych, którzy spotykali się tu w czasie warsztatów. „Mam nadzieję, że będzie to miejsce tętniące życiem i zapraszające wszystkich mieszkańców Warszawy i okolicy, a oprócz tego będzie odpowiadało na potrzeby warszawiaków chcących realizować się poprzez wolontariat” – mówi Karolina Malczak.
W CWW znajduje się „Punkt Info dla migrantów”, przestrzeń do pracy oraz miejsce realizacji wielu projektów. Tutaj skorzystasz ze sceny, znajdziesz miejsce do wyświetlania filmów czy przygotowania wystawy. Zaglądając na ul. Jagiellońską 54, można spotkać i poznać wiele osób, w tym chętnych do wspólnego działania.
Centrum Wielokulturowe w Warszawie
ul. Jagiellońska 54, Warszawa

INNE ADRESY „AKTYWNYCH” MIEJSC dostępnych dla wszystkich mieszkańców Warszawy można znaleźć tutaj:
http://www.inicjatywa.um.warszawa.pl/na-glownej/aktywne-miejsca

INNE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI POMYSŁÓW

INICJATYWA LOKALNA

Oferta miasta skierowana do mieszkańców chcących działać na rzecz lokalnej społeczności. Jeśli razem ze swoimi znajomymi albo sąsiadami chcesz zorganizować otwarte wydarzenie albo poprawić wygląd okolicy, możesz złożyć wniosek do urzędu miasta, aby ten pomysł zrealizować.

W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy i miasto zrealizowali dotychczas m.in. altanę sąsiedzką na Jazdowie, piknik rodzinny na Białołęce czy ogródek edukacyjny w Śródmieściu.

Miasto po rozpatrzeniu wniosku przyznaje wsparcie rzeczowe, tzn. może kupić sprzęt usługi, materiały czy wypożyczyć sprzęt niezbędny do realizacji działania. Mieszkańcy w ramach swojego wkładu mogą zaoferować pracę społeczną, wkład rzeczowy (np. materiały budowlane, sadzonki roślin itp.) albo wkład finansowy.
Wniosek można złożyć w dowolnym czasie, a odpowiedź nadejdzie w ciągu miesiąca, potem pozostaje tylko podpisanie umowy i można działać!

BUDŻET PARTYCYPACYJNY

Kursy języków obcych, place zabaw, biblioteki plenerowe, spotkania i dzielnicowe wydarzenia – w ramach budżetu partycypacyjnego w Warszawie w roku 2015 planowana jest realizacja ponad 300 projektów zgłoszonych przez samych mieszkańców miasta.
Udział w tym procesie może wziąć każda osoba, również osoby niepełnoletnie (za zgodną rodziców) oraz osoby bez obywatelstwa polskiego.
Projekt można złożyć poprzez system internetowy, listownie albo w Wydziale Obsługi Mieszkańców. Wcześniej należy zebrać 30 osób, które poprą twoją inicjatywę.
Więcej informacji, także w języku angielskim, na stronie: http://twojbudzet.um.warszawa.pl/


Dodatkowe Informacje:

W zakresie wsparcia finansowego zachęcamy do kontaktu z poszczególnymi biurami m.st. Warszawy, gdzie pracownicy i pracowniczki udzielają informacji o dostępnych środkach, terminach konkursów oraz warunkach składania ofert.

BIURO KULTURY – przed złożeniem swojej oferty należy się tam udać w celu uzyskania szczegółowych informacji. Pracownicy Biura udzielają stosownych wyjaśnień dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, pok. 327, 326, nr telefonu 22/44 30 349, -351 -348, -344, -346 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–14.00).
Każdego roku należy śledzić warunki konkursów na stronie: http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/og-oszenie-i-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacj-zada-publicznych-w-zakresie-ku-1.

BIURO POMOCY I PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH – można w nim uzyskać szczegółowe informacje, które przydadzą się przed złożeniem swojej oferty. Pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają wyjaśnień dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Niecała 2, pok. 14, nr telefonu 443 14 93 i 443 14 56, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00). http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/og-oszenie-i-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacj-zada-publicznych-w-zakresie-o-wi

BIURO EDUKACJI – przed złożeniem oferty pracownicy Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Górskiego 7, pok. 306, nr telefonu 22 443 35 33, 22 443 35 34, 22 443 35 44 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00).

Jeśli chcesz poznać ludzi mieszkających w twojej okolicy lub szukasz przestrzeni do realizacji własnych działań, znajdź najbliższe miejsce aktywności lokalnej:

BIAŁOŁĘKA:
3 pokoje z kuchnią
ul. Głębocka 84,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
www.facebook.com/3pokojezkuchnia

OCHOTA:
Klub Osiedlowy SURMA
ul. Białobrzeska 17, tel. 22 823 04 32,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.surma.com.pl

Centrum Samopomocy Mieszkańców „Sami Sobie”
ul. Tarczyńska 11, tel. 22 659 62 71,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., http://tarczynska11.blogspot.com

MOKOTÓW:
Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców
ul. Woronicza 44a, tel. 22 565 17 01,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
facebook.com/Mokotowskie.Centrum.Integracji.Mieszkanców

Centrum Integracji Mieszkańców „Bartłomieja”
ul. Bartłomieja 3, tel. 22 852 61 30,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PRAGA POŁUDNIE:
Centrum Społeczne PACA 40
ul. Paca 40, tel. 22 118 17 68,
www.centrumpaca.pl,
www.facebook.com/Paca40

ŚRÓDMIESCIE:
WARSZTAT Warszawski
pl. Konstytucji 4, tel. 22 622 01 91,
www.warsztatwarszawski.blogspot.com,
www.facebook.com/warsztatwarszawa

TARGÓWEK:
Klub Osiedlowy Ziemowita 16
ul. Ziemowita 16 (róg ul. Ziemowita i ul. Chemicznej)
Facebook: Cafe Sąsiad

CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SMOLNA, URZĄD M.ST. WARSZAWY
ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa
tel. 22 443 07 56
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://firma.um.warszawa.pl/

CENTRUM WIELOKULTUROWE W WARSZAWIE
ul. Jagiellońska 54, Warszawa
http://www.warsztatwarszawski.blogspot.com/