Nowa ustawa o cudzoziemcach
Dodał: |
Aktualizacja: |

W maju tego roku weszła w życie nowa ustawa o cudzoziemcach z 12 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1650), która wprowadza wiele rozwiązań ułatwiających legalizację pobytu cudzoziemcom, w tym przede wszystkim osobom pracującym i studiującym w Polsce. Dokument wdraża także postanowienia 15 dyrektyw prawa unijnego oraz porządkuje dotychczasowe procedury związane z wjazdem, wyjazdem i pobytem cudzoziemca na terytorium RP, które w wyniku wielu nowelizacji poprzedniej ustawy z 2003 r. stały się mało czytelne. Do głównych zmian, jakie wprowadza nowa ustawa o cudzoziemcach, należy wydłużenie z 2 do 3 lat maksymalnego okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy, możliwość uzyskania jednego zezwolenia na pobyt i pracę, wydłużenie okresu pobytu dla studentów z zagranicy czy skrócony czas oczekiwania na decyzję.

Czytaj dalej >

Dodał: |
Aktualizacja: |

W dniu 12 grudnia 2013 roku uchwalono nową ustawę o cudzoziemcach. Zgodnie z uzasadnieniem jej przyjęcia powstanie tej ustawy wiązało się z brakiem przejrzystości i licznymi nowelizacjami poprzedniego aktu regulującego status obywateli państw trzecich oraz potrzebą dostosowania rzeczywistości prawnej do wymogów prawa unijnego. Ustawa tworzona była długo i po raz pierwszy organizacje pozarządowe, do których statutowych zadań należy pomoc w legalizacji i integracja cudzoziemców, brały tak licznie udział w konsultowaniu tego aktu. Wydaje się, że wyłącznie zasługą tych konsultacji jest eliminacja licznych błędów, które zawierał pierwotny projekt rządowy, oraz zapobieżenie wprowadzeniu zapisów, które w sposób ewidentny naruszały podstawowe standardy praw człowieka. Czy sama ustawa w uchwalonym kształcie jest jednak krokiem naprzód w regulowaniu statusu cudzoziemców w Polsce? Czy ułatwia im życie i osiedlenie się? Niestety wciąż można mieć w tej kwestii spore wątpliwości.

Czytaj dalej >

Skomentuj

Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.