Dodał: |

W chwili obecnej tworzony jest międzysektorowy i interdyscyplinarny zespół ds. modelu integracji imigrantów. Do zespołu zgłosiło się już 35 podmiotów, które reprezentuje ponad 65 osób. Skład osobowy grupy nie jest jeszcze ostateczny, bo wciąż napływają kolejne zgłoszenia. Oficjalne powołanie zespołu powinno nastąpić na początku maja. Miasto Gdańsk jest pierwszym polskim miastem, które w tak partycypacyjny i interdyscyplinarny sposób rozpoczyna budowanie zintegrowanej polityki migracyjnej -- mówi Grzegorz Szczuka, dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego w UMG .

 

Tomasz Nowicki: Jakie obecnie działania prowadzi gdański magistrat na rzecz integracji i wspierania imigrantów? 

Grzegorz Szczuka: Złożone potrzeby i problemy pojawiające się wraz z migrantami wymagają zaangażowania różnych dziedzin polityk i usług publicznych. Kluczowym, w tym zakresie, jest opracowanie i wdrożenie modelu wspierania integracji imigrantów w Gdańsku, z możliwie jak najszerszym zaangażowaniem wszystkich potencjalnych interesariuszy.

Ponadto zadania w zakresie wspierania migrantów realizuje także Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie a także sieć gdańskich szkół. Pracownicy socjalni oraz pracownicy MOPR Gdańsk przeszli niedawno kompleksowe szkolenia podnoszące wiedzę i kompetencje międzykulturowe. MOPR ma pod opieką kilka rodzin uchodźczych, to działania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, natomiast w kontekście edukacji podejmowane są póki co indywidualne działania szkół, które mają na celu podwyższenie kompetencji nauczycieli/ek w obszarze wsparcia uczniów cudzoziemskich. Szkolenia zostały zrealizowane przez Polską Akcję Humanitarną , a sfinansowane ze środków Miasta. 

TN: Skąd się wziął się pomysł powołania zespołu i na czym będzie polegał model integracji imigrantów w Gdańsku (MII Gdańsk)?

GS: Koncepcja prac nad modelem narodziła się w procesie współpracy Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek wraz z innymi podmiotami.

Prezydent Miasta Gdańska powoła wkrótce międzysektorowy i interdyscyplinarny zespół ds. modelu integracji imigrantów. Ma on pracować ok. pół roku - z możliwością wydłużenia jego pracy. W skład zespołu wejdą podmioty rożnych sfer i dziedzin m.in. edukacji, pomocy społecznej, mieszkalnictwa, zdrowia, kultury, rynku pracy, bezpieczeństwa publicznego, prawa i wymiaru sprawiedliwości, mediów. Co ważne zespół tworzyć będzie także grupa imigrantów a także aktywni obywatele, nie reprezentujący żadnych organizacji. Ponieważ zespół będzie bardzo szeroki, planowane jest wyodrębnienie w jego ramach szeregu grup roboczych, jako mniejszych zespołów tematycznych. Spotkania podzespołów odbywać się będą z natężeniem jednego lub dwóch spotkań miesięcznie. Na chwilę obecną planowane jest powstanie grup roboczych ds.: edukacji, spraw społecznych, zatrudnienia, zdrowia, mieszkalnictwa, kultury.

Celem opracowywanego Modelu Integracji Imigrantów będzie wzmocnienie koordynacji i współdziałania różnorodnych podmiotów, a także podniesienie jakości usług skierowanych do imigrantów. Model inwentaryzować ma posiadane zasoby i możliwości wspierania imigrantów w Gdańsku, ale także pozwoli zidentyfikować najważniejsze potrzeby i problemy w tym obszarze. Zadaniem modelu jest zaproponowanie zestawu praktycznych działań w zakresie trzech głównych sfer polityki migracyjnej: profilaktyki (prewencji), interwenci i integracji. Częścią modelu będą także różnego rodzaju procedury działań obowiązujące instytucje, służby czy organizacje pracujące bezpośrednio lub pośrednio z imigrantami.

TN: Kto będzie koordynował prace zespołu?

GS: Opracowany model realizowany będzie na terenie całego Gdańska z udziałem wszystkich interesariuszy. Z ramienia Urzędu Miejskiego w Gdańsku prace nad modelem koordynuje Piotr Olech, Zastępca Dyrektora ds. Integracji Społecznej Wydziału Rozwoju Społecznego. Piotr Olech rozpoczął pracę w Wydziale Rozwoju Społecznego w kwietniu 2015 roku, wcześniej przez niemal 15 lat pracował w środowisku organizacji pozarządowych, gdzie między się na poziomie regionalnym i krajowym zajmował się m.in. budowaniem modeli rozwiązywania problemu bezdomności i standardów usług skierowanych do osób bezdomnych. W koordynowanie prac zespołu zaangażowane są także: Marta Siciarek z Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek oraz Wiesława Wiktorska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.      

TN: Co to jest STUDY IN GDAŃSK, jakie działa podejmie w ramach tego projektu miasto Gdańsk?

GS: Projekt STUDY IN GDAŃSK jest realizowany przez Miasto od ubiegłego roku. Jego celem jest wsparcie uczelni wyższych w pozyskiwaniu nowych studentów. Na gdańskich uczelniach studiuje ich już prawie 80 tys., z czego ponad 1,5 tys. to obcokrajowcy, uczący się w pełnym toku studiów.  Zagraniczni studenci są coraz bardziej widoczni na ulicach Gdańska. Specjalnie dla nich Miasto wydało materiały do nauki języka polskiego: Polish for Foreigners, czy uruchomiło specjalną stronę internetową www.study-gdansk.com. Z kolei uczelnie wyższe, dzięki koordynacji prof. Obrachta-Prondzyńskiego z UG i Ewy Kiszki z GUM, przechodzą do badania sytuacji studentów zagranicznych. W oparciu o rekomendacje z tych badań i z udziałem samych studentów zagranicznych, których integruje studentka z Ukrainy, Lila Dulinova, z zespołu IMIGRANCI NA RZECZ INTEGRACJI, będziemy budować rozwiązania konieczne dla poprawy sytuacji studentów.

TN: Co się dzieje w kwestii Romów Rumuńskich w Gdańsku? Czy miasto posiada już strategie wspierania imigrantów ekonomicznych?

GS: Sytuacja Romów Rumuńskich monitorowana jest na bieżąco przez sieć instytucji i organizacji, w tym MOPR Gdańsk oraz CWII w Gdańsku. Dotychczasowe doświadczenia zostaną wykorzystane przy budowaniu modelu, którego częścią będzie także wspieranie imigrantów ekonomicznych.

Strategie wspierania imigrantów ekonomicznych to obszar chyba najtrudniejszy i jednocześnie bardzo istotny. Do prac w zespole ds. integracji zaprosiliśmy m.in. rumuńskich Romów, z jedną kobietą, której troje dzieci uczęszcza do szkoły. Jesteśmy z nimi w stałym kontakcie. Mamy nadzieję zbudować jakieś pole dialogu, poznać ich oczekiwania i pomysły oraz praktyki z Polski i Europy i przełożyć tę wiedzę na nasze lokalne zasoby i możliwości. Trudno tu o rozwiązania natychmiastowe, wiąże nas prawo (brak rejestracji pobytu Romów, co skutkuje brakiem prawa do pomocy społecznej, itd.). Widzimy jednak, ze obowiązujące przepisy nie obejmują współczesnych wyzwań, na które my jako Miasto musimy i chcemy odpowiadać.

TN: Jak wygląda polityka i edukacja antydyskryminacyjna, przeciwdziałająca stereotypom wobec imigrantów?

GS: Mamy poczucie, że szczególnie w zakresie zwalczania negatywnych stereotypów wobec imigrantów potrzeba większego zaangażowania, nie tylko służb publicznych, ale i organizacji społecznych oraz mediów.   Muszę przyznać, że dla Gdańska tematyka związana z migrantami jest dość nowa. Od blisko roku nasza optyka i wrażliwość w tej sprawie bardzo się zmieniły. O potrzebie działań edukacyjnych i przeciwdziałaniu stereotypom i uprzedzeniom mówią wszyscy, łącznie z przedstawicielami miejskich instytucji czy Policji. Do tej pory, przy współpracy z CWII oraz Fundacją Ocalenie, działaniami edukacyjnymi objęliśmy pracowników MOPR, teraz będziemy szkolić się sami.

Skomentuj

Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.