Dodał: |
Aktualizacja: |

Zgierz – miasto i gmina w województwie łódzkim – to miejsce szczególne. W mieście tym mieszka niespełna 60 tys. osób (w Łodzi ponad 700 tys.). Znane jest szerokiej publiczności (nie tylko w Polsce, ale i na świecie) dzięki filmowi „Ida”, do którego zdjęcia kręcone były m.in. w Zgierzu, sąsiaduje z Łodzią i pozostaje niejako na uboczu wielkomiejskich działań, a zarazem idzie z Łodzią krok w krok. Ot, choćby w zakresie ułatwień dla migrantów. Otóż w obu miastach w 1821 roku podpisano dokumenty, na mocy których przyznano rozmaite ułatwienia i ulgi dla zagranicznych osadników. W przypadku Zgierza było to 300 sukienników. Oprócz troski o dobrobyt ekonomiczny migrantów pomysłodawcy umowy wykazali się także dbałością o ich życie duchowe: „Na kościół ewangelicki w nowej osadzie, równie jak na osadę dla pastora, wyznaczonym zostanie potrzebny grunt i drzewo na pierwsze wystawienie budowli bezpłatnie udzielone będzie” (art. 32). Jak podkreśla Marek Lipiec, naczelnik Wydziału Edukacji i Młodzieży w Urzędzie Miasta w Zgierzu, obecność osadników była dla miasta kluczowa i bezcenna. Dzięki migrantom, ich wiedzy i doświadczeniu możliwy był dynamiczny rozwój miasta.

 

Obecnie oba miasta, Zgierz i Łódź, podkreślają wielokulturowość leżącą u podstaw ich rozwoju, oba chętnie mówią o (bezpiecznej, bo minionej) koegzystencji. Oprócz historycznych podobieństw należy jednak podkreślić pewne współczesne różnice – otóż na terenie gminy Zgierz, w miejscowości Grotniki usytuowany jest ośrodek dla cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy (ośrodek otwarto w grudniu 2010 roku). Osoby w trakcie procedury mogą także korzystać ze świadczeń socjalnych realizowanych poza terenem ośrodka (tzw. świadczenia prywatne) – część z tych osób mieszka w Zgierzu. W mieście tym mieszkają także osoby objęte ochroną, realizujące Indywidualny Program Integracyjny. Zatem do zgierskich szkół trafiają dzieci z doświadczeniem migracji, zgierskie urzędy udzielają wsparcia migrantom, dla których to właśnie miasto jest nowym domem. Działaniom zgierskiego samorządu przyglądam się od początku istnienia ośrodka, od pierwszego spotkania informacyjnego zorganizowanego w Urzędzie Gminy przez Polskie Forum Migracyjne na początku 2011 roku. W związku z realizacją projektu „Integracja i akceptacja. Uchodźcy w polskim społeczeństwie” (projekt realizowany był na terenie Łodzi oraz w ośrodku dla cudzoziemców) znam z pierwszej ręki doświadczenia migrantów w Zgierzu – ze szkół, z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS), z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), kwestie związane z wynajmem mieszkania czy szukaniem pracy. Miałam i mam kontakt z instytucjami, które albo bezpośrednio pracują z migrantami (np. PCPR), albo chętnie włączają się w działania na ich rzecz (np. Centrum Kultury Dziecka).

Zatem – jakie działania na rzecz migrantów są prowadzone w Zgierzu?

- W Centrum Kultury Dziecka (CKD) odbywały się spotkania i warsztaty dla dzieci z ośrodka i przychodzących w ramach świadczeń prywatnych, w tym wydarzenia związane z Dniem Dziecka. Od 2014 roku w CKD organizowano spotkania w ramach projektu FLAME (Family Learning and Migrant Engagement) realizowanego przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną. Zawsze podczas spotkań zarówno dyrektor Centrum, Karolina Miżyńska, jak i pracownicy zapraszają migrantów do aktywnego korzystania z zasobów Centrum (do udziału w zajęciach czy korzystania z dostępnego w godzinach pracy Centrum ogrodu z placem zabaw). Dyrektor CKD podkreśla konieczność działań na rzecz migrantów, którzy mieszkają w Zgierzu.

- Wydział Kultury nie prowadzi działań na rzecz migrantów mieszkających w Zgierzu. Jako istotną inicjatywę z zakresu wielokulturowości Elżbieta Sakiewa, naczelnik Wydziału Kultury, wskazuje planowany na listopad festiwal „Wielokulturowy Zgierz”. W wyniku otwartego konkursu ofert (na realizację zadania w zakresie lokalnych inicjatyw kulturalnych oraz imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji miasta Zgierz) na organizację festiwalu przyznano dotację w wysokości 7900 zł (łączna pula dofinansowań wynosiła 25 000 zł).

Wydział Kultury jest organizatorem Dni Zgierza, które odbędą się w pierwszy weekend czerwca. Podczas tej imprezy zostanie udostępnione miejsce dla przedstawicieli Fundacji Polskie Forum Migracyjne oraz Urzędu do Spraw Cudzoziemców, którzy będą udzielać uczestnikom Dni Zgierza informacji na temat migrantów, w tym migrantów przymusowych.

- Wydział Edukacji nie prowadzi działań na rzecz migrantów. O inicjatywy realizowane przez samorząd w zakresie edukacji osób niebędących obywatelami polskimi, a wynikające z obowiązującej ustawy o systemie oświaty, zapytałam naczelnika Wydziału Edukacji, Marka Lipca (który pełni tę funkcję od stycznia 2015 roku, wcześniej był nauczycielem geografii, informatyki i techniki w zespole szkolno-gimnazjalnym w Grotnikach, do którego uczęszczają dzieci z ośrodka dla cudzoziemców).

W Zgierzu nie są organizowane dodatkowe zajęcia z języka polskiego (art. 94.4), nie jest zatrudniona pomoc nauczyciela (art. 94.4a), nie są organizowane dodatkowe zajęcia wyrównawcze (art. 94.4c), nie jest prowadzona nauka języka i kultury kraju pochodzenia (art. 94.5). Jako przyczynę braku zajęć z języka polskiego i wyrównawczych naczelnik Wydziału Edukacji wskazuje fakt, że dzieci uczęszczają do szkoły w sposób nieregularny (tj. dołączają w różnych momentach roku szkolnego, tymczasem potrzebę dofinansowania takich zajęć lub pomocy nauczyciela należy zgłaszać w Systemie Informacji Oświatowej do końca września). Jeżeli chodzi o działania uwzględniające szeroko rozumiane kwestie migracji i integracji realizowane przez organizacje pozarządowe, w szkołach w Zgierzu były prowadzone przez Stowarzyszenie Tkalnia (w ramach akcji Otwarty Zgierz) zajęcia, na których prezentowano bajkę o uchodźcach. Naczelnik Wydziału Edukacji zwrócił także uwagę na dysproporcję w prowadzonych działaniach – jego zdaniem nacisk jest położony na edukację społeczeństwa przyjmującego, na przykład nauczycieli i dzieci, a powinno się prowadzić działania uświadamiające skierowane do migrantów, tak aby wiedzieli, jak należy zachowywać się w Polsce.

W Zgierzu został powołany asystent edukacji romskiej. Funkcję tę pełni prezes nowo powstałego Zgierskiego Stowarzyszenia Romów, Zdzisław Florianowicz (z grupy Polska Roma). Naczelnik Wydziału Edukacji jest zainteresowany współpracą ze Stowarzyszeniem w zakresie edukacji dzieci romskich, z naciskiem na edukację prozawodową. Obaj panowie podkreślają, że poprzez edukację dzieci chcą także edukować dorosłych. Stowarzyszenie kieruje swoje działania głównie do grupy Polska Roma, nie jest zainteresowane współpracą z Romami przyjeżdżającymi z innych krajów, w tym z Bułgarii i Rumunii.
Wydział Edukacji i Młodzieży włącza się także w realizację konkursu historycznego „Wielokulturowy Zgierz”, organizowanego przez Radę Osiedla Piaskowice–Aniołów. Konkurs odbędzie się w czerwcu, podczas wydarzeń organizowanych przy kościele św. Katarzyny.

Konkurs ten to kolejny dowód na to, że Zgierz często nawiązuje do swojej historii, także promując się jako Miasto Tkaczy. Rzeczywiście, zrewitalizowane domki tkaczy czy park kulturowy robią na turystach wrażenie. Oczywiście warto pamiętać o historii i czerpać z niej inspirację do tego, aby pójść krok dalej: skoro Zgierz był Miastem Tkaczy – migrantów i to im w dużej mierze zawdzięcza swój rozwój, to współczesny Zgierz ma szansę na tej osnowie wplatać wątek migrantów, kontynuując tradycję dostrzegania i doceniania ich potencjału oraz udzielania wsparcia.

Skomentuj

Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.