Strefa badacza | Ekspert
Dodał: |
Aktualizacja: |

Spis treści

 

III Opracowania zawierające wskazówki badawcze oraz najnowsze dane statystyczne

1. Najnowsze publikacje

Z najnowszych publikacji dotyczących zagadnień migracyjnych i integracyjnych autor szczególnie poleca przede wszystkim te wymienione poniżej.

1. Seria publikacji zespołu skupionego początkowo wokół Caritas Polska, następnie Instytutu Studiów Migracyjnych:

 • Laboratoria Integracji. Obserwacje i notatki praktyczne, red. M. Bieniecki, M. Pawlak, Gliwice 2008;
 • Laboratoria Integracji. Lekcje z doświadczeń brytyjskich, belgijskich, katalońskich i portugalskich, red. M. Pawlak, M. Bieniecki, Gliwice 2009;
 • Praktyki Integracji. Doświadczenia i perspektywy, red. M. Bieniecki, M. Pawlak, Warszawa 2012;
 • Monitor Integracji. Ewaluacja i ocena skuteczności działań prowadzonych przy finansowanym wsparciu Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich w latach 2007-2012, red. M. Bieniecki, P. Kaźmierkiewicz, P. Matusz-Protasiewicz, Gliwice 2013);

2. M. Duszczyk, K. Matuszczyk, Migration in the 21st century from the perspective of CEE countries – an opportunity or a threat?, Warsaw 2014;

3. M. Duszczyk, K. Matuszczyk, A one-way ticket? Migration in Europe from the perspective of CEE countries, Warsaw 2015;

4. Forecasting migration between the EU, V4 and Eastern Europe. Impract of Visa Abolition, red. M. Jaroszewicz, M. Lesińska, Warsaw 2014.


2. Przegląd pozostałych publikacji

Zebrana tutaj lista obejmuje kilkadziesiąt publikacji wydanych w ciągu ostatnich kilkunastu lat.

 • Anacka M., Poakcesyjne migracje Polaków – ciągłość czy zmiana?, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2010, z. 4., s. 37-54.
 • Antoniewski R., Przyczynek do badań nad nieformalnym rynkiem pracy cudzoziemców. Funkcjonowanie „giełdy pracy” w jednej z podwarszawskich miejscowości, Instytut Studiów Społecznych UW, Warszawa 1997, seria Prace Migracyjne, nr 3. Online: www.migracje.uw.edu.pl/download/publikacja/549/
 • Kobiety i młodzież w migracjach. Migracje i społeczeństwo, t. 10, red. J.E. Zamojski, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2005.
 • Bednarski M., Kryńska E., Pater K., Walewski M., Przyczyny pracy nierejestrowanej w Polsce. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2008.
 • Antoniewski R., Koryś I., Imigranci o nieuregulowanym statusie. Społeczne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania w Polsce, seria Prace Migracyjne, nr 47, 2002.
 • Bagińska D., Bieniecki M., Bojar H. i in., The European Dilemma: Institutional Patterns and Politics of „Racial” Discrimination: WP4 Institutional Discrimination, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004-2005.
 • Bieniecki M., Regularization of Immigrants in Poland: What was wrong with it and what should be done?, www.migraceonline.cz
 • Bieniecki M., Frelak J., Praca cudzoziemców w Polsce rozwiązaniem problemów na rynku pracy, „Analizy i Opinie” 2007, nr 75, Instytut Spraw Publicznych ,Warszawa.
 • Bieniecki M., Frelak J., Non-Poles on the Polish Labor Market. Problems and Challenges. An overview of the issue of racial/ethnic discrimination in the private sector in Poland, Caritas Polska, Lublin, Gliwice 2005.
 • Bieniecki M., Bojar H., Frelak J. i in., Regulacja migracji zarobkowej – wyzwania dla Ukrainy w kontekście polskich doświadczeń. CPCFPU, PAUCI, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005. Online: http://www.isp.org.pl/files/8623030200558718001121427779.pdf  
 • Bieniecki M., Bojar H., Gąsior-Niemiec A., Pawlak M., Migranci na rynku pracy w Polsce. Wyniki badan przeprowadzonych wśród migrantów ekonomicznych i pracowników polskich, Instytut Spraw Publicznych, 2006. Online: http://www.isp.org.pl/files/6832569250505177001119877937.pdf
 • Bieniecki M., Bojar H., Frelak J. i in., Regulacja migracji zarobkowej – wyzwania dla Ukrainy w kontekście polskich doświadczeń. Raport z badań socjologicznych przeprowadzonych wśród migrantów ekonomicznych z Ukrainy w Warszawie i okolicach, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005.
 • Bieniecki M., Kaźmierkiewicz P., Smoter B., Integracja cudzoziemców w Polsce. Wybrane aspekty, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 • Bieniecki M., Kaźmierkiewicz P., Learning to welcome. Selected aspects of integration of migrants in Poland, Institute of Public Affairs, Warszawa 2008,
 • Bieniecki M., Frelak J., Kaźmierkiewicz P, Pawlak M., Ukrainian Migrants on the Polish Labor Market, IOM: Kyiv 2008 (manuskrypt).
 • Bloch N., Groździak E.M. (red.), Od gości do sąsiadów. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej, Centrum Badań Migracyjnych UAM, Poznań 2010.
 • Bojar H., Być migrantem w Polsce. Analiza doświadczeń przybyszów spoza Unii Europejskiej, manuskrypt, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2006.
 • Constant A.F., Zimmermann K.F., International Handbook on the Economics of Migration, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, UK, Northamptom, MA, USA 2013.
 • Domaradzka E., Popyt na prace cudzoziemców w gospodarstwach domowych [w:] Popyt na pracę cudzoziemców, red. S. Golinowska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2004.
 • Fagasiński M., Szczepanik M., Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2014.
 • Fihel A., Cechy społeczno demograficzne i rozmieszczenie przestrzenne cudzoziemców w Polsce [w:] Górny A., Grzymała-Kazłowska A., Kępińska E.,
 • Fihel A., Piekut A., Od zbiorowości do społeczności: rola migrantów osiedleńczych w tworzeniu się społeczności migranckich w Polsce, „CMR Working Papers” 27/85, 2007. Online: http://www.migracje.uw.edu.pl/obm/pix/027_85.pdf
 • Frelak J., Praca Ukrainców w Polsce – rekomendacje dla polityki migracyjnej, „Analizy i Opinie” 2005, nr 38, Instytut Spraw Publicznych. Online: http://www.isp.org.pl/files/18351185660564283001123683283.pdf  
 • Frelak J. (red.), Strategie przetrwania. Integracja cudzoziemców na polskim rynku pracy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010.
 • Frelak J., Klaus W., Wiśniewski J. (red.), Przystanek Polska: Analiza programów integracyjnych dla uchodźców, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 • Golemo K., Obraz Polski i Polaków we Włoszech. Poglądy, oceny, opinie, WUJ, Kraków 2010.
 • Golinowska S. (red.), Popyt na pracę cudzoziemców. Polska i sąsiedzi, Institute of Labor and Social Affairs, Warszawa 2004.
 • Górny A., Grzymała-Kazłowska A., Kępińska E., Fidel A., Piekut A., Od zbiorowości do społeczności: rola migrantów osiedleńczych w tworzeniu się społeczności immigranckich w Polsce, CMR Working Papers 2007, nr 27/85. Online: http://www.migracje.uw.edu.pl/publ/556/
 • Górny A., Kępińska E., Mixed Marriages in Migration from the Ukraine to Poland, „Journal of Ethnic and Migration Studies” 2004, 30 (2): 353-372.
 • Górny A., Stola D., Akumulacja i wykorzystanie migracyjnego kapitału społecznego [w:] Jaźwińska E., Okólski M. (red.), Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski a Zachodem, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001.
 • Górny A., Grabowska-Lusińska I., Lesińska M., Okólski M. (red.), Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
 • Grabowska-Lusińska I., Żylicz A., Czy polska gospodarka potrzebuje cudzoziemców, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Warszawa 2008 (w druku).
 • Grzymała-Kazłowska A., Konstruowanie „innego”. Wizerunki imigrantów w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
 • Grzymała-Kazłowska A. (red.), Między jednością a wielością. Integracja odmiennych grup i kategorii migrantów w Polsce, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Warszawa 2008.
 • Grzymała-Kazłowska A., Łodziński S. (red.), Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 • Grzymała-Kazłowska A., Okólski M., Influx and Integration of Migrants in Poland in the Early XXI Century, Institute of Social Affairs, Warszawa University, Working Papers 2003, no. 50.
 • Halik T., Kosowicz A., Marek A., Imigranci w polskim społeczeństwie, Stowarzyszenie Vox Humana, Warszawa 2009.
 • Iglicka K. (red.), Migration and labour markets in Poland and Ukraine, Instytut Spraw Publicznych, Warsaw 2003.
 • Iglicka K., Ethnic Division on Emerging Foreign Markets in Poland during the Transition Period, „Europe-Asia Studies” 2000, 52 (7): 1237-1255.
 • Iglicka K., Sword K. (red.), The Challenge of East – West Migration for Poland, Studies in Russia and East Europe, MacMillan Press Ltd., Great Britain 1999.
 • Ukrainian Migrants on the Polish Labour Market, International Organization for Migration 2008, Kyiv (manuscript).
 • Kaczaraba S., Emihracja z Zahidnoj Ukrainy (1991-1999) [Emigracja z Zachodniej Ukrainy], Lvivski Nacjonalnij Universitet im. Ivana Franka, Lviv 2003.
 • Kaczmarek P., Lesińska M. (red.), Krajobrazy migracyjne Polski, Ośrodek Badań nad Migracjami, Warszawa 2012.
 • Kaczmarczyk P. (red.), Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy – przypadek Lubelszczyzny, Ośrodek Badań nad Migracjami, Warszawa-Lublin 2008.
 • Jasińska-Kania A., Marody M. (red.), Polacy wśród Europejczyków, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002.
 • Kawczyńska-Butrym Z., Migracje. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.
 • Kawczyńska-Butrym Z., Ogryzko-Wiewiórkowska M., Butrym M., Wyjazdy Polaków – przyjazdy Ukraińców. Lokalne problemy migracyjne na Lubelszczyźnie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012.
 • Kaźmierkiewicz P., Pataraia T., Polityka Migracyjna Gruzji: Wnioski z Polskich doświadczeń, ISP, Warszawa 2011.
 • Kaźmierkiewicz P. i in., The situation of migrants from Belarus, Moldova and Ukraine on the Labour Markets of Latvia, Lithuania, Hungary, Poland and the Slovak Republic, Soderkoping/Cross-Border Cooperation Process, Kijów 2009.
 • Kaźmierkiewicz P., Korczyńska J., Experience of Poland after 1989 as a country of entry and exit, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005.
 • Kaźmierkiewicz P., Integracja z Schengen jako wyzwanie dla polskiej polityki wizowej wobec wschodnich sąsiadów, „Analizy i Opinie” 2005, nr 42, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Kępińska E., Recent Trends in International Migration. The 2007 SOPEMI Report for Poland, CMR Working Papers 2007, nr 29/87. Online: http://www.migracje.uw.edu.pl/publ/558/ 
 • Kępińska E., Recent Trends in International Migration. The 2006 SOPEMI Report for Poland, CMR Working Papers 2006, nr 15/73. Online: http://www.migracje.uw.edu.pl/publ/394/ 
 • Kępińska E., Recent Trends in International Migration. The 2005 SOPEMI Report for Poland, CMR Working Papers 2005, nr 2/60. Online: http://www.migracje.uw.edu.pl/publ/396/ 
 • Kępińska E., Recent Trends in International Migration. The 2004 SOPEMI Report for Poland, CMR Working Papers 2004, nr 56. Online: http://www.migracje.uw.edu.pl/publ/398/ 
 • Kępińska E., Recent Trends in International Migration. The 2003 SOPEMI Report for Poland, CMR Working Papers 2003, nr 52. Online: http://www.migracje.uw.edu.pl/publ/583/ 
 • Kępińska E., Okólski M., Recent Trends in International Migration. The 2002 SOPEMI Report for Poland, CMR Working Papers 2002, nr 48. Online: http://www.migracje.uw.edu.pl/publ/284/ 
 • Kępińska E., Stola D., Migration Policy and Politics in Poland [w:] Górny A., Ruspini P. (red.), Migration in the New Europe. East-West Revisited, Great Britain 2004.
 • Kicinger A., Between Polish Interests and the EU influence – Polish Migration Policy Development 1989-2004. Central European Forum for Migration Research, Working Paper 2005, nr 9. Online: http://www.cefmr.pan.pl/docs/cefmr_wp_2005-09.pdf
 • Kindler M., Risk and Risk Strategies of Labour Migrants. The Case of Ukrainian Domestic Workers in Poland, praca doktorska, European University Viadrina, Frankfurt (Oder) 2008.
 • Klaus W. (red.), Funkcjonowanie migrantów na polskim rynku pracy, SIP, Warszawa 2007.
 • Klaus W. (red.), Prawne uwarunkowania integracji cudzoziemców w Polsce. Komentarz dla praktyków, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2006.
 • Klaus W., Różni, ale równi. Prawo a równe traktowanie cudzoziemców w Polsce, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2013.
 • Klaus W. (red.), Sąsiedzi czy intruzi? O dyskryminacji cudzoziemców w Polsce, SIP, Warszawa 2010.
 • Kloc-Nowak W., Functioning of female immigrants from Ukraine on the Polish labour market – present situation and recommendations for the receiving society, „Analizy, Raporty, Ekspertyzy” 2007, nr 9/07, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa. Online: http://www.interwencjaprawna.pl/docs/ARE-907-Ukrainki-na-polskim-rynku-pracy.pdf
 • Weronika Kloc-Nowak, Funkcjonowanie imigrantek z Ukrainy na polskim rynku pracy – sytuacja obecna i rekomendacje dla społeczeństwa przyjmującego, „Analizy, Raporty, Ekspertyzy” 2007, nr 9, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa.
 • Konieczna J., Polacy–Ukraińcy, Polska–Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich, Instytut Socjologii UW, 2003, Online: http://www.batory.org.pl/doc/paradoksy.pdf  
 • Korys P., Peryferyjność a migracja niepełna [w:] Jaźwinska E., Okólski M. (red.), Ludzie na huśtawce. Migracje miedzy peryferiami Polski i Zachodu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001, s. 188-205.
 • Lutz H., When Homes Become a Workplace: Domestic Work as an Ordinary Job? [w:] Lutz H. (red.), Migration and Domestic Work. A European Perspective on a Global Theme, Ashgate, London 2008.
 • Lutz H., Life in the Twilight Zone: Migration, Transnationality and Gender in the Private Household, „Journal of Contemporary European Studies” 2004, 12 (1).
 • Łukowski W., Czy Polska staje się krajem imigracyjnym?, CMR Working Papers 1997, nr 12. Online: http://www.migracje.uw.edu.pl/publ/43/
 • Malynovska O., International Migration in Contemporary Ukraine: Trends and Policy, „Global Migration Perspectives” 2004, nr 14.
 • Matusz-Protasiewicz P., Strategia migracyjna Polski – co z integracją?, „Biuletyn Migracyjny” 2011, nr 29. Online: http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/29-maj-2011/strategia-migracyjna-polski-co-z-integracja
 • Massey D.S., Arango J., Hugo G., Kouaoci A., Pellgrino D., Taylor J.E., Theories of International Migration: A Review and Appraisal in Population and Development, 1993, 19 (3), s. 431-466.
 • Nare L., Ukrainian and Polish Domestic Workers in Naples – A Case of East-South Migration, 2003. Online: www.migrationonline.cz
 • Okólski M., Migration in the New Europe: East-West Revisited [w:] Górny A., Ruspini P. (red.), Migration in the New Europe. East-West Revisited, Palgrave Macmillan, Great Britain 2004.
 • Okólski M., Incomplete Migration: a New Form of Mobility in Central and Eastern Europe. The case of Polish and Ukrainian Migrants [w:] Wallace C., Stola D. (red.), Patterns of Migration in Central Europe, Palgrave, New York 2001.
 • Okólski M., Najnowszy ruch wędrówkowy z Ukrainy do Polski. Charakterystyka strumieni, cech migrantów i okoliczności pobytu w Polsce, ISS UW, Working Papers, Migration Series 1997, nr 14, Warszawa. Online: http://www.migracje.uw.edu.pl/publ/563/
 • Oksamytna S., Khmelko V., The Dynamics of Household Income Stratification and Change in Some Social Exclusion Indicators during Post-Soviet Transformation of Ukraine, University of Kiev-Mohyla Academy, Kiev International Institute of Sociology, 2004. Online: http://kiis.com.ua/materials/articles/social%20exclusion_Oksamytna_Khmelko.pdf 
 • Pawlak Mikołaj. Termin „integracja” jako narzędzie legitymizacji. Neoinstytucjonalna analiza uprawomocniania działań w polu organizacyjnym obsługi i pomocy imigrantom w Polsce, [w:] „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2011, 2, s. 59-80.
 • Podgórski M., Migration Policies Toward Third-Country Nationals, „Visegrad Insight” 2014, 1 (5): 25-28.
 • Prybytkowa I., Migranci zarobkowi w hierarchii społecznej społeczeństwa ukraińskiego: status, wartości, strategie życiowe, styl i sposób życia, „Studia Socjologiczne” 2004, 4 (175): 61-89.
 • Rosińska-Kordasiewicz A., „Powiedzieli mi, że mam chodzić w fartuszku, ja powiedziałam, że nie będę chodzić". Negocjacje i napięcia w pracy Polek pracujących w sektorze usług domowych w Neapolu, [w:] Napierała Joanna i Marta Kindler Migracje kobiet z i do Polski. Przegląd badań (w druku).
 • Rosińska-Kordasiewicz A., Praca pomocy domowej. Doświadczenie polskich migrantek w Neapolu, CMR Working Papers 2006, nr 4/62. Online: www.migracje.uw.edu.pl/download/publikacja/588/
 • Samoraj Beata, Przedsiębiorczość kobiet na polskim rynku pracy na przykładzie cudzoziemek zatrudnionych nielegalnie w sektorze usług domowych, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Warszawa 2007.
 • Slany K. (red.), Migracje kobiet. Perspektywa wielowymiarowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 • Stola D., Introduction: patterns of migration in Central Europe [w:] Wallace C., Stola D. (red.), Patterns of Migration in Central Europe, Palgrave Macmillan, Houndmills/Basingstoke/Hampshire 2001, s. 3-44.
 • Stola D., Migrations in Central and Eastern Europe, „International Migration Review” 1998, 32 (4): 1069-1072.
 • Stola D., Mechanizmy i uwarunkowania migracji zarobkowych do Polski, CMR Working Papers 1997, nr 11. Online: http://www.migracje.uw.edu.pl/publ/469/
 • Sulkowski M., Pół wieku diaspory tureckiej w Niemczech. Społeczność turecka w Republice Federalnej Niemiec – procesy migracji i integracji po 1961 roku, IPS, Warszawa 2012.
 • Weinar A., Europeizacja polskiej polityki wobec cudzoziemców 1990-2003, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.
 • Weinar A., Polityka Migracyjna Polski w latach 1990-2003 – próba podsumowania, „Raporty i Analizy” 2005, nr 10/5, Centrum Stosunków Międzynarodowych.
 • Współpraca drogą do Integracji. Zalecenia dla polityki integracyjnej Polski, IOM, Warszawa 2012.
 • Wysieńska K., Wencel K. (współpraca), Status, tożsamość, dyskryminacja, ISP, Warszawa 2013.

Skomentuj

Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.