Strefa badacza | Ekspert
Dodał: |
Aktualizacja: |

7 kwietnia 2016 r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM (ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań) odbędzie się ogólopolska konferencja naukowa "Pedagog, nauczyciel, doradca, terapeuta w sytuacji zróżnicowania kulturowego". Więcej informacji [TUTAJ].

 

CEL KONFERENCJI

Dzięki procesom globalizacji otwierają się granice międzypaństwowe, co generuje wzrost aktywności migracyjnej ludności poszukującej lepszych warunków własnej egzystencji. Choć Polska jest krajem, w którym imigracja jest zjawiskiem nowym, nadal o relatywnie niewielkiej skali to jednak nie można nie zauważyć postępującej intensyfikacji przepływu mieszkańców naszego kraju, co przyczynia się do zróżnicowania kulturowego społeczeństwa i mnogości kultur w jego obrębie. Zmiany zaistniałe w Polsce po 1990 r. spowodowały również ujawnienie się mniejszości narodowych oraz etnicznych, zamieszkujących historycznie nasz kraj. To wymaga wprowadzenia wielu teoretycznych i praktycznych działań w celu harmonijnego rozwoju grup mniejszościowych oraz ich integracji z polskimi obywatelami. Ponadto jesteśmy dzisiaj świadkami wzrastającej liczby uchodźców, którzy obok instytucjonalnych i prawnych rozwiązań, potrzebują dodatkowego wsparcia, aby poradzić sobie z dramatyczną sytuacją, w której się znaleźli.

Wielokulturowość (multikulturalizm) staje się coraz bardziej znamienną cechą współczesnego świata i tym samym wyzwaniem dla wszystkich ludzi, szczególnie tych, którzy w codziennej pracy stykają się z osobami odmiennymi kulturowo. Należą do nich głównie przedstawiciele praktyki edukacyjnej: nauczyciele, w tym akademiccy; pedagodzy, a także doradcy oraz terapeuci jako, że pobyt poza granicami własnego kraju pochodzenia implikuje wiele reperkusji dla zdrowia psychicznego imigrantów. Czy jednak wskazani specjaliści są w wystarczający sposób uwrażliwieni na istotę wielokulturowości? Czy mają świadomość różnic kulturowych występujących między ludźmi i są skłonni, aby z owych różnic uczynić wartość oraz nową jakość? Czy potrafią pomóc osobom odmiennym kulturowo w przezwyciężeniu przeżywanych przez nich trudności oraz w wydobywaniu potencjału, jaki w nich tkwi? Do odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych z proponowaną tematyką konferencji zapraszamy przedstawicieli środowisk akademickich: pedagogów, psychologów, socjologów, politologów, kulturoznawców, antropologów oraz innych reprezentantów dyscyplin społecznych i humanistycznych zainteresowanych problematyką naukowego spotkania, a także osoby pracujące na co dzień z osobami odmiennymi kulturowo np. przedstawicieli placówek oświatowych czy działaczy społecznych. Zaprezentowane w trakcie wystąpień teoretyczne analizy zagadnień, wyniki empirycznych dociekań, egzemplifikacje tzw. dobrych praktyk, a także dyrektywy kierowane do osób pracujących na co dzień z imigrantami, uchodźcami, repatriantami oraz członkami mniejszości narodowych i etnicznych umożliwią wielopłaszczyznową i interdyscyplinarną refleksję, dyskusję oraz wymianę doświadczeń i poglądów na temat funkcjonowania nauczyciela, pedagoga, doradcy i terapeuty w sytuacji zróżnicowania kulturowego.

Proponujemy następujące obszary tematyczne rozważań:

1. Przedszkole i szkoła wobec zjawiska wielokulturowości
> Socjalizacja i wychowanie uczniów w warunkach multikulturowości
> Trudności adaptacyjne dzieci – przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców
> Przygotowanie nauczycieli, pedagogów do pracy z wychowankami – przedstawicielami mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców
> Warsztat pracy asystenta kulturowego
> Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci odmiennych kulturowo
> Systemowe rozwiązania wspierające kształcenie uczniów odmiennych kulturowo

2. Szkolnictwo wyższe a migracje edukacyjne
> Studenci zagraniczni w kraju przyjmującym – szanse i zagrożenia ich funkcjonowania
> Sposoby zapobiegania wykluczeniu społecznemu migrantów edukacyjnych
> Tradycyjne i alternatywne metody pracy ze studentami zagranicznymi
> Programy edukacji międzykulturowej w szkołach wyższych

3. Poradnictwo dla cudzoziemców
> Poradnictwo w procesie adaptacji i integracji zawodowej osób odmiennych kulturowo
> Wymiary poradnictwa dla imigrantów i przedstawicieli mniejszości narodowych oraz etnicznych (poradnictwo edukacyjno-zawodowe, życiowe, prawne itd.)
> Wspieranie migrantów na rynku pracy
> Inne formy i metody pomocy członkom społeczności etnicznych i narodowych oraz obcokrajowcom (np. coaching, mentoring, tutoring itp.)
> Kształtowanie kompetencji międzykulturowych jako istotnych umiejętności doradczych we współczesnym świecie

4. Pomoc migrantom w kryzysie migracyjnym i w sytuacjach traumatycznych
> Specyfika interwencji kryzysowej prowadzonej z imigrantami (np. uchodźcami)
> Uwarunkowania kulturowe w interwencji kryzysowej i terapii imigrantów
> Cele, metody, formy, strategie pracy z migrantami

5. Instytucje i organizacje wspierające osoby odmienne kulturowo
> Rola oraz zadania organizacji rządowych i samorządowych na rzecz integracji cudzoziemców oraz przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych
> Organizacje reprezentujące interesy osób odmiennych kulturowo i prowadzone przez nich samych
> Funkcjonowanie sektora prywatnego oraz działalność trzeciego sektora na rzecz integracji obcokrajowców oraz członków społeczności etnicznych i narodowych
> Aktywność formalnych grup studentów, doktorantów i wykładowców akademickich w obszarze edukacji międzykulturowej
> Migracyjne sieci wsparcia

6. Dobre praktyki w warunkach zróżnicowania kulturowego w Polsce i na świecie
> Projekty lokalne, krajowe i międzynarodowe kierowane do społeczności cudzoziemskich oraz grup mniejszościowych
> Długofalowe rozwiązania, programy oraz strategie wspierające osoby odmienne kulturowo
> Jednorazowe wydarzenia i inicjatywy związane z promowaniem różnorodności w zakresie narodowości i etniczności
> Sprawdzone metody i narzędzia pracy wykorzystywane przez pedagogów, nauczycieli, doradców i terapeutów w działalności na rzecz cudzoziemców oraz członków mniejszości narodowych i etnicznych
> Formy współpracy poszczególnych instytucji oraz organizacji, zajmujących się integracją społeczną i zawodową migrantów w Polsce

Powyżej zarysowane kręgi tematyczne mają charakter propozycji wstępnej, a ich ostateczny kształt zostanie ustalony także w oparciu o propozycje wystąpień zgłaszane przez zainteresowanych udziałem w konferencji.

Skomentuj

Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.