Strefa badacza | Ekspert
Dodał: |
Aktualizacja: |

7 kwietnia 2016 r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM (ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań) odbędzie się ogólopolska konferencja naukowa "Pedagog, nauczyciel, doradca, terapeuta w sytuacji zróżnicowania kulturowego". Więcej informacji [TUTAJ].

 

CEL KONFERENCJI

Dzięki procesom globalizacji otwierają się granice międzypaństwowe, co generuje wzrost aktywności migracyjnej ludności poszukującej lepszych warunków własnej egzystencji. Choć Polska jest krajem, w którym imigracja jest zjawiskiem nowym, nadal o relatywnie niewielkiej skali to jednak nie można nie zauważyć postępującej intensyfikacji przepływu mieszkańców naszego kraju, co przyczynia się do zróżnicowania kulturowego społeczeństwa i mnogości kultur w jego obrębie. Zmiany zaistniałe w Polsce po 1990 r. spowodowały również ujawnienie się mniejszości narodowych oraz etnicznych, zamieszkujących historycznie nasz kraj. To wymaga wprowadzenia wielu teoretycznych i praktycznych działań w celu harmonijnego rozwoju grup mniejszościowych oraz ich integracji z polskimi obywatelami. Ponadto jesteśmy dzisiaj świadkami wzrastającej liczby uchodźców, którzy obok instytucjonalnych i prawnych rozwiązań, potrzebują dodatkowego wsparcia, aby poradzić sobie z dramatyczną sytuacją, w której się znaleźli.

Wielokulturowość (multikulturalizm) staje się coraz bardziej znamienną cechą współczesnego świata i tym samym wyzwaniem dla wszystkich ludzi, szczególnie tych, którzy w codziennej pracy stykają się z osobami odmiennymi kulturowo. Należą do nich głównie przedstawiciele praktyki edukacyjnej: nauczyciele, w tym akademiccy; pedagodzy, a także doradcy oraz terapeuci jako, że pobyt poza granicami własnego kraju pochodzenia implikuje wiele reperkusji dla zdrowia psychicznego imigrantów. Czy jednak wskazani specjaliści są w wystarczający sposób uwrażliwieni na istotę wielokulturowości? Czy mają świadomość różnic kulturowych występujących między ludźmi i są skłonni, aby z owych różnic uczynić wartość oraz nową jakość? Czy potrafią pomóc osobom odmiennym kulturowo w przezwyciężeniu przeżywanych przez nich trudności oraz w wydobywaniu potencjału, jaki w nich tkwi? Do odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych z proponowaną tematyką konferencji zapraszamy przedstawicieli środowisk akademickich: pedagogów, psychologów, socjologów, politologów, kulturoznawców, antropologów oraz innych reprezentantów dyscyplin społecznych i humanistycznych zainteresowanych problematyką naukowego spotkania, a także osoby pracujące na co dzień z osobami odmiennymi kulturowo np. przedstawicieli placówek oświatowych czy działaczy społecznych. Zaprezentowane w trakcie wystąpień teoretyczne analizy zagadnień, wyniki empirycznych dociekań, egzemplifikacje tzw. dobrych praktyk, a także dyrektywy kierowane do osób pracujących na co dzień z imigrantami, uchodźcami, repatriantami oraz członkami mniejszości narodowych i etnicznych umożliwią wielopłaszczyznową i interdyscyplinarną refleksję, dyskusję oraz wymianę doświadczeń i poglądów na temat funkcjonowania nauczyciela, pedagoga, doradcy i terapeuty w sytuacji zróżnicowania kulturowego.

Proponujemy następujące obszary tematyczne rozważań:

1. Przedszkole i szkoła wobec zjawiska wielokulturowości
> Socjalizacja i wychowanie uczniów w warunkach multikulturowości
> Trudności adaptacyjne dzieci – przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców
> Przygotowanie nauczycieli, pedagogów do pracy z wychowankami – przedstawicielami mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców
> Warsztat pracy asystenta kulturowego
> Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci odmiennych kulturowo
> Systemowe rozwiązania wspierające kształcenie uczniów odmiennych kulturowo

2. Szkolnictwo wyższe a migracje edukacyjne
> Studenci zagraniczni w kraju przyjmującym – szanse i zagrożenia ich funkcjonowania
> Sposoby zapobiegania wykluczeniu społecznemu migrantów edukacyjnych
> Tradycyjne i alternatywne metody pracy ze studentami zagranicznymi
> Programy edukacji międzykulturowej w szkołach wyższych

3. Poradnictwo dla cudzoziemców
> Poradnictwo w procesie adaptacji i integracji zawodowej osób odmiennych kulturowo
> Wymiary poradnictwa dla imigrantów i przedstawicieli mniejszości narodowych oraz etnicznych (poradnictwo edukacyjno-zawodowe, życiowe, prawne itd.)
> Wspieranie migrantów na rynku pracy
> Inne formy i metody pomocy członkom społeczności etnicznych i narodowych oraz obcokrajowcom (np. coaching, mentoring, tutoring itp.)
> Kształtowanie kompetencji międzykulturowych jako istotnych umiejętności doradczych we współczesnym świecie

4. Pomoc migrantom w kryzysie migracyjnym i w sytuacjach traumatycznych
> Specyfika interwencji kryzysowej prowadzonej z imigrantami (np. uchodźcami)
> Uwarunkowania kulturowe w interwencji kryzysowej i terapii imigrantów
> Cele, metody, formy, strategie pracy z migrantami

5. Instytucje i organizacje wspierające osoby odmienne kulturowo
> Rola oraz zadania organizacji rządowych i samorządowych na rzecz integracji cudzoziemców oraz przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych
> Organizacje reprezentujące interesy osób odmiennych kulturowo i prowadzone przez nich samych
> Funkcjonowanie sektora prywatnego oraz działalność trzeciego sektora na rzecz integracji obcokrajowców oraz członków społeczności etnicznych i narodowych
> Aktywność formalnych grup studentów, doktorantów i wykładowców akademickich w obszarze edukacji międzykulturowej
> Migracyjne sieci wsparcia

6. Dobre praktyki w warunkach zróżnicowania kulturowego w Polsce i na świecie
> Projekty lokalne, krajowe i międzynarodowe kierowane do społeczności cudzoziemskich oraz grup mniejszościowych
> Długofalowe rozwiązania, programy oraz strategie wspierające osoby odmienne kulturowo
> Jednorazowe wydarzenia i inicjatywy związane z promowaniem różnorodności w zakresie narodowości i etniczności
> Sprawdzone metody i narzędzia pracy wykorzystywane przez pedagogów, nauczycieli, doradców i terapeutów w działalności na rzecz cudzoziemców oraz członków mniejszości narodowych i etnicznych
> Formy współpracy poszczególnych instytucji oraz organizacji, zajmujących się integracją społeczną i zawodową migrantów w Polsce

Powyżej zarysowane kręgi tematyczne mają charakter propozycji wstępnej, a ich ostateczny kształt zostanie ustalony także w oparciu o propozycje wystąpień zgłaszane przez zainteresowanych udziałem w konferencji.